Från landsbygden. Eskelhem.

(Bref till G. A.)
Eskelhem, 11 Jan.

Det nya året
har med afseende på väderleken ingått så behagligt det någonsin kunnat. Hvar äro nu allas deras spådomar, som menade, att fjorårets stränga vinter skulle komma igen med ränta Monniskau spår, men Und rår. I alla fall är befolkningen mycket belåten utom möjligen de, som hafva eller gjort till sitt lefvebröd att plundra skogen. Men med afseende på

Metersystemet
har ej ombyte af årtal varit så behagligt för allmänheten. Det orsakar mången ett riktigt hufvudbry, mest de misstänksamme, som alltid och nu isyannerhet tro sig blifva grymt bedragne. Många äro dock ganska lugne, särskildt de, som sökt sätta sig in i det nya systemet. Härstädes gafs en kurs deri före jul, hvilket tillfälle omfattades med ej så litet intresse särskildt af de yngre. Så har ock skett i ett par grannsocknar häromkring. De gamle mena sig i allmänhet ej kunna inhämta det. Men i hvilket lag man kommer, uppstår alltid tal om de nya måtten, hvilket vilar att allmänheten tagit saken på fullt allvar. Och allvar vinner. Svårast är nu att kunna anskaffa åt sig de behöffiga nya måtten, med hvilkas kröning det ja är så strängt, att ulan icke törs förfärdiga åt sig sjelf ens en meterkäpp eller ett litermått, och hvilken kröning torde hvilka ett riktigt uppskörtningsmedel om den skall verkställas för hvartannat kr. Konstigt är, att om man nu vill köpa af det nya systemets mått sch vigter, man möte. gång på gång af ett bleklagdt finnes, icke. Ej ens handlandena haka ännu kunnat erhålla de för dem nödvändiga måtten, livade, rättvisan får tiga still så länge och talet om böterna vara ett dödfödt foster. Få se, när det får lif. På så sätt kommer lagöfverträdelse i gång, och sedan den börjat, torde den vara svår att utrota, Men man hade väl kunnat skafta sig måtten med 1888 årskröningsstämpel. Jo, men då hade ja kontrollens kraft upphört 1 år för tidigt. Enligt sundt förnuft skulle gerna 1889 års kontroll kunnat anbringas redan under förra året, då ju kändt var, att sällan någon likväl före nyårsdagen velat begagna sig af det nya systemet. Och för öfrigt; var upplaget fyldt med 1888 åre stämpel, då det icke är det med 1889 års?

Döden
har här grasserat bland både ungt, medelåldere och gammalt folk. Föret dog en yngling af en slägt, som tyckes dömd att i unga år skatta åt förgängelsen, då 2 af den nu dödes bröder för kort tid och bortgingo i samma sjukdom. Det märkligiska dödsfallet var f. fanjunkaren Bolins och hans tvillingbrodere vid Buters. Båda dessa bröder, hvilka ock födts på, denna gård och af hvilka den sistnämde var ogift, hafva tillbragt hela sitt lif tillsammans under det allra mest talande hette på att brödrakärlek ännu finnes till och att denna förljufvar den menskliga samvaron på den eljee så af split sönderslitna jorden. Nu sjuknade de för kort tid sedan båda i lunginflammation endast med en daga skilnad och, oaktadt läkarehjelp genast och ständigt var till hands genom en deras brorsson, instälde sig döden hos dem båda med endast en dags mellanrum. Begrafningen var en den allra meat högtidliga och tilltalande och hade lockat till kyrkogården en ofantlig menniskomasse hvilken nu med tårar följde de båda kransbehängda kistornas nedsänkande i den gemensamma grafven. Det sista dödsfallet träffade en på 17:talet född man, hvilken en längre tid bott i härvarande fattighus, men fått tillbringa sina sista dagar hos en sin son. Underligt, att det ej fått ske förut.

Böneveckan
samlas mycket folk till sammankomsterna och skulle göra det ån mera, såvida ej det olyckliga partinitet besjälade så många. Hvarter skall det filmas till hår och plågas. Finnes ej så mycket gemensamt i kristendomen, så att kristna at olika upptattningar kunna förenas till gemensam bön åtminstone denna vecka, som sårskildt är ämnad dertill? När skall kärleken få smälta hjertana tillsammans. Enighet ger styrka.

En arbetsföreningsauktion
hölls i härvarande missionshus i går i förening med bönemötet. Folksamlingen var större än salen beqvämt kunde rymma, och auktionen gick jämtörelsevis friskt samt inbragte omkring 110 kronor åt missionen för saker, som till största delen förfärdigats af far missionen nitälskande fruntimmer, men till en del ock be stod af skänker, Skada att äfven i detta hänseende skall vara splittring!

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Januari 1889
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *