Sjunket fartyg.

En för en stor del af vår handelskår särdeles smärtsam underrättelse har hit ingått. Skeppet \”Visby\”, tillhörigt härvarande skeppsrederiaktiebolag, har nämligen i Medelhalvet totalt sjunkit. Angående de närmare detaljerna vid olyckstillfället har oss benäget meddelats följande:
\”Visby\”, kapten Bingmark, afgick den 30 Maj från Cagliari, tog läck i Medelhafvet och sjönk der. Den 3 dennes måste besättningen öfvergifva fartyget, som då hade 9 fots vatten i kölrummet. Besättningen anlände välbehållen i söndags till Gibraltar.
Det, som gör denna olyckshändelse särdeles sorglig, är, att fartyget, hvilket, inköpt för 40,000 kr., nu kostade rederibolaget 60,000 kronor, enligt direktionens beslut icke var assureradt, emedan det ej kunnat erhålla I klass.
Vi hysa dock det vissa hoppet, att värt skeppsrederibolag ej skall förlora modet och de energiske män, som stå i spetsen för detsamma, icke skola förtröttas af denna motgång, liksom de icke heller förut nedtyngts af de många och mångartade motgångar, som drabbat bolaget. Gotlands förnämsta styrka ligger i dess sjöfart och i sjöfartens framtid. Heder derför åt hvar och en, som redligen kämpar för detta mål!

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Juni 1875
N:r 46.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *