Nelzonska Teatersällskapet

gaf i förrgår, för någorlunda godt hus, sin första representation, hvarvid ”Den lilla sångfogeln” och ”Kärlek och Hämnd eller Den amerikanska apan” gafs. Den som mest syntes roa publiken var herr Nelson, vid sitt återgitvande af apans rôl. Sällskapets sångresurser synas vara skäligen klena hvarför bäst torde vara att det ej försöker sig på några sångpjeser. För öfrigt skulle vi vilja anmärka, dels att Fru Nelzons kostym i ”Den lilla sångfogeln” icke alls passade i stycke till de tarfliga omständigheter, under hvilka Nettchen tänkes lefva, dels att herr Rüdeberg, i anseende till sin, som det föreföll, ohjelpligt sträfva röst, ej synes vara användbar i den allvarligare genren, dels att de båda pjeserna voro gamla bekanta, och, i synnerhet den första, ofta sedd här förut, dels — de långa mellanakterna. De senare rekommenderas isynnerhet till hr direktörens benägna åtanka, ty, oaktadt pianisten visserligen gjorde allt, hvad i hans förmåga stod, för att hålla ”målron vid magt”, funnos ändock de, som ej stodo ut med svettbadet. För att afhjelpa denna olägenhet, hehöfs troligen ej mer än att raska på med reqvisitan.
Detta i all korthet sagdt. Vi hoppas framdeles blifva i bättre tillfälle att, med stöd af större erfarenhet, yttra oss om sällskapet.
Nästa representation gifves i morgon, då den gamla välbekanta pjesen: ”En cigarr” gifves. Dessutom får man då nöjet att, förutom en Vermländsk dans (Jösse-härads polkan), skåda en folkkomedi ”Jemtländingarne” skrifven af truppers direktör hr F. Nelzon.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Juni 1875
N:r 45.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *