Våg.

Sistl. torsdag ägde en Gotland egendomlig uppvisning i gotländska folklekar rum å nationalbeväringens exercisplats, det s. k. Södra Byrummet, der öfningarne med beväringens befäl nu som bäst pågå.
Sällskapet D. B. W. hade näml. till uppmuntran af de gotländska folklekarne anslagit en summa af 200 kr. till fördelning mellan de skickligaste deltagarne i dessa lekar. Klockan 6 eftermiddagen, efter slutad exercis, formerades det till täfling utsedda manskapet i grupper och kl. 1/2 7 voro täflingarne i full gång. I ”perkspelet” erhöllo 54 deltagare pris och omkring 30 i ”varpkastningen” samt 6 i ”kapplöpning”. I ”långsprång” anmälde sig blott en, hvilken, som det säges, gjorde ett språng på cirka 18 fot. I ”högstrikelhoppning” tillerkändes pris åt 3 deltagare, och i ”hankdragning” åt 14, samt 1 i ”störta stång”. Till prisdomare hade blifvit utsedde magistratssekreteraren G. Herlitz, konsul C. J. Westberg och herr J. W. Klintberg, och prisutdelningen företogs omkring kl. 1/2 9 i närvaro af, såsom vi hört uppgifvas, nära 4000 åskådare, hvaribland en mängd damer. Väderleken var den mest gynsamma man kunnat önska sig, och anblicken af det rörliga, brokiga lifvet på den vidsträckta slätten gjorde på åskådaren ett angenämt intryck.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Juni 1874
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *