Telegramväxlingen med Gotland.

Under den tid då postförbindelsen mellan Gotland och fasta landet till följd af naturhinder är eller kan blifva afbruten, har seden år 1871 portot för telegrafkorrespondens mellan Gotland och öfriga stationer inom riket utgjort enhet hälften af den vanliga taxen. Denna föreskrift om särskild portonedsättning skall enligt kongl. Maj:ts beslut, fortfarande jämväl efter ingången af 1889, då, såsom bekant är, inländska portot kommer att nedsättas till 50 öre för telegram om högst 15 ord, lända till efterrättelse med den ändring. att afgiften för telegram icke i något fall får understiga 50 öre, samt att vid udda ordantal portobeloppet beräknas efter närmast högre jämna ordantal.

Gotlands Allehanda
Måndagen 10 December 1888
N:r 99

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *