Från landsbygden. Sundre.

(Bref till Gotl. Allehanda.)
Sundre, 22 November.

Strandning.
Sistlidre tisdags morgon 20 dennes omkring kl. 6 på morgonen blefvo ett par kustbor härstädes varse en ångare, som styrde tätt in under landet med ungefärligen ostlig kurs, och som med raketkastning och signaler med hvisselpipan gaf tillkänna att ej allt stod väl till. Kommen framåt den s. k. Noreviken i Vamlingbo törnade kan plötsligt och blef stående. De båda åskådarna, som följt fartyget långe sjöstranden, ilade nu till Neptunbolagete ombud med underrättelse om strandningen hvarefter man begaf sig ut till haveristen och och fick veta att den strandade var engelska ångaren Eskdale, kapt. Burke på resa från Riga till England med last af plank och bräder. Kaptenen, åtföljd af maskinisten, begaf sig nu i land och till Burgevik för att meddela sig med vederbörande. Om sjelfva förloppet, före och efter strandningen har mig berättats sålunda: Ångaren som på fredag i förra veckan varit på grund utanför Ösel med egen hjelp kommit flott, fortsatte derpå resan, alldenstund den ej var mycket läck, och således trodde man heller icke att den var skadad något allvarsamt; men då man var ungefärligen 40 min. från Hoburg, natten mellan måndagen och tisdagen, sprang skutan plötsligen läck så hårdt att alla pumpar måste sättas i verksamhet och då man såg att detta ej hjelpte, utan vattnet alltmera inträngde, sattes kurs på Hoburge fyr, der man till följd af vindens beskaffenhet (hård vestlig blåst) lättast kunde angöra land; och då fartyget kom närmare land, fyldes det alltmer så att då grundstötningen ägde rum var detsamma nära att sjunka. Vid samma tid upphörde maskinen äfven att arbeta till följd af vattnets inverkan, som släckte elden under maskinen. Tvänne båtar sattes nu i sjön hvaruti besättningen [som bestod af 17 man] nedlade en del af sina tillhörigheter, jämte något proviant, för att vara i ordning i den händelse det skulle blifva så svårt väder att man nödgades hamna fartyget. Under dagens lopp qvarstannade dock besättningen ombord men på qvällen ginge de i land [med undantag af styrmannen] och blefvo inqvarterade vid närmaste bondgård, Nora. På onsdagsmorgon ankommo dykeribåtarne Neptun, kapten Everlöf och Poseidon, kapten Wiksell, till strandningsstället, den förra från Fårösund och den senare från Bergqvara. Omedelbart derefter erhöll Neptun, order att återvända för att återupptaga ett afbrutet bergningsarbete, hvaremot Poseidon under dagens lopp vidtog åtskilliga bergningsåtgärder med det strandade fartyget, hvilket arbete ännu fortgår under gynsam väderlek, då detta skrifves. utan att man ännu lyckats få ångaren flott. I går var äfven ett 30 tal arbetare från land sysselsatta på haveristen, och i dag är arbetsstyrkan något höjd. Länspumpning skulle i dag företagas å haveristen af Poesidon. Den strandade ångaren är nu full af vatten, och antages vara ganska allvarsamt skadad i botten.
I gräll (torsdag) hitkon Neptunbolagets ångare Belos och båda fartygen (Belos och Poseidon) skola i natt försöka med länspumpning af haveristen — Poseidons försök i dag med pumpning har ej krönte med framgång.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 November 1888
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *