Fru Wichmann-Roos andra konsert

gafs igår i goodtemplarsalen vid Mellangatan inför en publik, talrikare än förra gången, och genom upprepade bifallsyttringar halsande flere af programmets nummer. Mellannumren, som förra konserten utfyldes af mansqvartetter, upptoga denna gång af körer för blandade röster, utförda af stadsmissionene sångförening, hvarjämte ett af numren utbytte mot en duett, föredragen af konsertgifverskan och en musikälskarinna. Mest slog an kavatinan nr Robert och Robaudis präktiga Alla stella, denna gång och med större effekt sjungen på italienska språket, för hvars rena och vackra uttal fru Roos förtjenar en komplimang.
Konserten gaf ett ytterligare stöd för den mening vi förut uttalat att samhällets musikaliska krafter uti fru R, fått en värdefull tillökning.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Oktober 1888
N:r 80.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *