Från landsbygden. Kräklingbo.

(Bref till Gotl. Allehanda.)
Kräklingbo, 26 Sept.

Skolläraremöte
sammankalladt af folkskoleinspektören hölls i Kräklingbo i tisdags.
Lektioner höllos af skoll. Olsson fr. Dalhem i bibelläsning af skoll. Vahlgren fr. Guldrupe, om svamparne, af skoll. Othberg fr. Kräklingbo i Geografi, samt af skoll. Timgren fr. Roma om värmet.
Följande frågor förekommo till behandling:
1:a Hvilka fördelar och olägenheter medför d. s. k. hvarannandagsläsningen?
2.o Huru kan och bör katekesutanläsningen inskränkas?
3.o Böra icke nya läroböcker med det snaraste införas i skolorna?
Den första frågan inleddes af skoll. Bondelin fr. Vänge, den andra af skoll. Engström fr. Ardre, den tredje af hr folkskoleinspktören.

Gotlands Allehanda
Fredagen 28 September 1888
N:r 78.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *