Gotlands landsting

har idag för 26:te gångna samlats. Sedan k. m:ts förordnande för lektor Bergman att vara tingets ordförande uppläste, helsade han dess ledamöter välkomna. Han önskade, då han nu ånyo hade äran intaga denna plats, att han måtte mötas af samma välvilja, vänskap och redbara understöd, som så många gånger förut kommit honom till del. Andra krafter, friskare, tidigare, starkare än hans hade kräfts på denna plats. Som det nu var, räknade han på välvilligt öfverseende på samma gång han hoppades att ötver – läggningar och beslut skulle varda präglade at noggrannaste pröfning, af omisskänlig kärlek till fosterbygden, af omisskänligt arbete för hvad som rätt och godt och billigt vore och hvad som lände till hembygdens utveckling, blomstring, ära och lycka. Af länets höfding, som helsades välkommen, påräknade han som vanligt många säkert behöfliga goda råd och af tingets tjenstemän visste han att han hade att vänta ett raskt och ordningsfullt arbete.
Vid anstäldt upprop beramas tingets samtliga ledamöter närvarande med undantag af v. konsul Broandar, som anmält sjukdomsförfall och i sitt ställe inkallat ersättaren O. Jakobsson, Skogs i Hejda.
Tinget utgöres alltså i år af följande ledamöter:

För Visby stad:
Lektor Bergman,
Gördelmakere Hellgren,
Bankdirektör Petterson,
Häradshöfding Waldenström,
Bankdirektör G. Kolmodin,
Öfverstelöjtnant P. F. Ihre.

För Norra häradet:
Nämdeman Granberg, Dalhem,
Kapten Broander, Källunge,
Hemmansäg. L. N. Eklund, Fole,
Hemmansäg. Björkegren, Lärbro,
Nämdeman Löfvenberg, Stenkyrka,
Hemmansäg. M. P. Pettersson, Vestkinde,
Riksdagsm. Per Larsson, Fole,
Hemmansäg. L. P. Bodin, Lokrume,
Landtbr. M. Larsson, Vestkinde,
Nämdem. Christensson, Hörsne,

För Södra häradet:
Hemmansägaren Johan Hägg, Hägvalds, Gerum,
Hemmansäg. Lars Pettersson, Hallbjens, Lau,
Nämdeman O. N. Bolin, Gandarfve, Alfva,
Hemmansäg. J. Olsson, Kyrkeby, Etelhem,
Olof Jacobsson, Skoga, Hejde,
Riksdagsm. L. Norrby, Fardhem,
Nämdem. Pettereson, Stånga,
Hemmansäg. Uddin, Stånga,
Hemmansäg. M. Cedergren, Hemse,
Hemmansäg. O. Pettersson, Hallute, När.

Till sin vice ordförande utsåg tinget med 20 röster riksdagsman P. Larsson. Direktör Kolmodin erhöll 4 och härads. höfding Waldenström 2 röster.
Tingets föredragningslista var denna gång längre än vanligt. De utskott, tinget för frågornas förberedande behandling beslöt tillsätta, blefvo derför ovanligt många, icke mindre än 9 I
första utskottet (om skogsodling och frökontroll) invaldes kapt. Broander (16 röster), Hägg (10) och Granberg (10).
andra utskottet (samtliga lasarettsfrågorna): P. Larsson (22), Hägg (19), Valdenström (18), Bodin (12) och Broander (10);
tredje utskottet (om anslag till prinsessan Eugenies sjukhem på Gotland och Eugeniahemmet samt till döfstumundervisningen): Kolmodin (17), M. Larsson (11), Norrby (10);
fjerde utskottet (anslag till högre flickskolan): O. R. Pettersson (13), Norrby (15) Christensson (13), Bodin (11) och Hellgren (14);
femte utskottet (folkhögskolan och landt brukselevstipendier): J. Olsson (13), P. Larsson (11), M. Larsson (10), Hägg (8) och O. R. Pettersson (7);
sjette utskottet (slöjdundervisning på landet samt premiering af nötboskap): Björkegren (9), Bodin (9) Broandar (8), Norrby (8) och Hellgren (7);
sjunde utskottet (statens upprättande): H. Pettersson (12), Ihre (10) och Bergman (9); åttonde utskottet (granskning af protokollssammandraget): Valdenström (16), Bergman (13) och Kolmodin (13);
nionde utskottet (för uppgörande af förslag till vallistor); Norrby (20), P. Larsson (18), Granberg (11), Bolin (10), Hägg (9).
Efter det utskottsvalen härmed vore endanstökade, utvecklade landsh. Poignant i ett längre anförande de skäl, som han ansåg tala för åtskilliga frän länsstyrelsen gjorda framställningar till tinget rörande lasarettet och hospitalet, folkhögskolan och landtmanuaskolan, frökontrollen och premieringar af nötboskap. I fråga om denna premiering antyddes, att det nya system, som derutinnau införts, tilldragit sig den uppmärksamhet, att ett förslag vore å bane att hos nästa riksdag göra framställning om ett statsanslag af 50 tusen kronor att fördelas på de olika orterna. Beträffande främjandet af skogsodlingen genom understöd åt enskilde öfverlemnades till utskottet en motion af jägmästare Sylvan, afgifven till hushållningssällskapet, hvaruti mo tionären närmare motiverar nyttan och nödvändigheten af understöd frän det allmännas sida till hejdandet af en onaturlig skötsel af skogen, och föreslår sällskapet att bevilja 250 kr. för nästa är mot det att samma belopp anslås af landstinget och staten beviljar 500 kronor.
I öfrigt medhann tinget på förmiddagen att fatta beslut i de frågor, koliks icke ansetts kräfva utskottsbehandling.
Så bifölls komiterader förslag om ett ärligt reservationsanslag under fem är af 450 kr. till understöd St sinneslösa barn, som vunnit inträde vid Nannylunde läroverk för idioter.
Åt gotländske föreningen för de blindas väl anvisades 200 kr. för 1889.
Till belöningar för rofdjurs dödande anslog tinget för 5 år ett tusen kronor om året, äfvensom för samma tid ett förslagsanslag af 300 kr. till läuskungörelser åt samtliga kommuner.
Till mosskulturens främjande hade hr M. Larsson motionerat om 300 kr. för 1889.
Hr P. Larsson ansåg, att de tillämnade försöken borde ske på fullt utdikad myr, hvilket borde uppställas som vilkor.
Hr Broandar trodde, att den lyckliga utgången af experiment på andra orter icke von gifven här. Det vore för litet utrönt om saken.
Hr M. Larsson: å nej, redan vore ganska mycket utrönt. Så hade han exempelvis en myrlott, som var långt ifrån utdikad. Han hade der gjort fyra försök delen a) Insådd med 2 centner guanotosfat, b) 3 ctr temas – fosfat, c) 3 ctr kalimagnesia och d) ingen göd. ving. På a) finge han 10 tunnor vackert korn, på b) 6 till 7 tunnor korn, på c) ingen skörd och på d) heller ingenting.
Anslaget bifölls med det nyssnämda vilkor.
— Från skoll. Fredin i Linde i egengenakap af ordförande i Fardhems förlikningsnämd hade inkommit anmälan att af nämden handlagts 5 mål, deraf 3 förlikts.
— Likformighet i frilysningsbestämmelsorna angående ejderfelgel inom de vid Ostersjön belägna provinserna har domänstyrelsen ansett önskvärd och har derom velat höra tinget. Landstinget anslöt sig i sitt svar till ett af jägaregillets sekreterare dr Kolmodin afgifvet utlåtande, hvari han framhåller att dragskytte å ejder knappast kan sägas förekomma på Gotland, der jagten är mindre betydande än fångsten at den från fåglarnas bon. Men skulle någon ändring i jagtbestämmelserna göras, så borde dels jagttiden framflyttas till 1 Aug. i et. för 11 Juli, vid hvilken sist nämda tid ofta träffas halfvuxna ejdernngar, dels jagten inskränkas till de fallt utbildade hanarna, genom sin drägt lätt igenkänliga, dels skytte å hanarna ej medgifvas förrän efter parningen eller 15 Maj, dels straffen för äggplockning skärpas.
Härmed voro dagens förhandlingar slut och tinget åtskildes för att egna aftonen åt utskottsarbeten och qvällen åt supö hos landshöfding och fra Poignant.

Kastar man en blick på tingets fysionomi, ek ter den sig ensartad med kvad som varit fallet de senaste 10-20 åren, ja en del landstingsgubbar kunna till och med fira sitt silfverbröllop med institutionen, årsbarn som deras mandat är med landstingsinrättningen. Uppdraget gifves så godt som pk lilstiden och sådant befordrar en viss intresselöshet, hvarmed vi naturligtvis icke velat saga, att icke sådana finnas, som prydligt fylls sitt rum äfven gom 25-åra veteraner på denna politiskt-ekonomiska vädjobana. Men det hela behöfver nog tillföras en smula ny lifskraft.
Skulle man söka ställa detta års lands tings horoskop, sk förefaller det att varda lugnt och fredligt. På horisonten märkes emellertid ett litet moln, som, på det hela ofarligt, möjligen kommer att urladda sig öfver prinsessan Engenies sjukhem. Landstinget har till denna välgörenhetsinrättning hittills anslagit tusen kronor osa aret och framställning är gjord om anslagets förnyande för femår. Hittills har hemmets vartohjertade grundlaggarinna styrt och stålt som hon behagat med inrättningen, utsett dess styrelse ra. m. Men till reglementet har kon nn gjort ett tillägg, som ådragit sig en viss uppmärksamhet. Sedan hon bestämt att styrelsen skall bestå af länets höfding, lasarettsläkaren, en prestman, 2 af stadsfullmäktige och 2 af landstinget valda ledamöter, tilllägges: Biskopen över Visby stift anmodas att vara sjukhemmets inspektor, hvilkens godkännande alla styrelsens beslut böra underställas.
Sannolikt var det kännedomen härom som föranledde Per Larsson, med hvilken hrr Waldenström, Ihre, m. fl. instämde, att vid tingets sammanträde påyrka im fordrandet af afokrift af reglementstillägget, från hvilket yrkande man afstod vid upplysningen om att afakriften redan funnes. Möjligen kommer som vilkor för landstingets anslag att uppställas borttagandet af nyss anförda bestämmelse i reglementet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 September 1888
N:r 77.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *