Från landsbygden.

(Bref till Gotl. Allehanda.)
Också ett djurplågeri.
Fårskötseln på Gotland, synnerligast i Storsudret, hade fordom en stor betydelse för hemmansägaren, då den var snart sagdts hans enda inkomstkälla. En hemmansägare kunde ibland äga omkring 400 vinterfödda eller gamla får. Lambsamlingen, som hölls och ännu hålles mikaelitiden eller 2 Oktober, skedde dels till häst och dels till fots, och det var icke ovanligt att på en gång få se 30 eller 40 ryttare, med en eller flere fotgängare emellan hvarje ryttare tillsammans bildande en halfbåge, från den oinhägnade gemensamma vallen uppdrifva fåren till en för tillfället inhägnad plats, Lambstäjou. Vid uppdrifningen tillsåg, alltid de äldre ryttarna, att ordningen upprätthölls, och för detta ändamål fingo som oftast de yngre ryttarens rygg göra närmare bekantskap med en eller annan af de äldres lädersväjpor. Sedan fåren inmotats i stäjou, finge ägarna i en viss ordning urskilja sina får. Denna samling var och är till någon del ännu ansedd som en stor högtid, för byars värdiga firande gjordes och ännu göras åtskilliga förberedelser för magens förplägning, såsom bakning af diverse, bryggning af mikaeliöl m. m. Om allt detta är egentligen intet klandervärdt att säga.
Men vid dessa församlingar infunno och infinna sig ännu köpare, hvilka, sedan de erhållit det önskade antalet får, begått och ty värr ännu i våra dagar, då så mycket göres för djurens skydd, begå emot de arma djuren den barbariska, och man kunde säga häfdvunnen ansedda, oseden att binda de fattiga kreaturens alla fyra fötter tätt tillsammans (ibland med smala snören, som under djurets rörelse att lösgöra sig skära in ända till bara benen), stufva och packa djuren ihop eller tillsammans i en vagn och i denna ställning transportera desamma flere mils väg, under hvilken transport ibland händer, att körsvennen under en eller flere timmar lemnar sin skjuts för att hos en gammal vän få sig något till bästa, hvilken understundom blifver väl mycket; någon gång händer äfven, att ett eller annat djur fallit af vagnen utan körsvennens vetskap och under nattens mörker blifvit qvarliggande på vägen, tills någon efterföljande funnit det. — Här föreligger ovedersägligen ett djurplågeri, bedrifvet kanske i större skala än man vill medgifva, och kvart brefskrifvaren vill fästa polismaktens och djurvännernas synnerliga uppmärksamhet just nu, då den årliga fårsamlingen och försäljningen snart är inne, så att nu berörda misshandel af våra ädla får måtte beifras och en gång för alla stäfjas.
Vid transport af fåren under en eller flere timmar böra användas täckta vagnar, så att det nu påpekade, om allt annat ån ädel omtanka om djurens välbefinnande vittnande sättet måtte undvikas och intet ansvar för djurplågeri vara att befara.
Den 5 innevarande September, då undervisningen i

Småskolan på Burgsvik
tog sin början för årets hösttermin, uppläts dertill den för samma skola ansedda nya, särdeles rymliga lärosalen, och dervid den för folkupplysningens framgång nitiske skolrådets ordförande höll ett gripande invigningstal, läggande på vederbörandes hjertan vigten och betydelsen af den stora uppgiften att uppfostra barnen till sanna medlemmar af Guds rike och till nyttiga medborgare i samhället.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 September 1888
N:r 77.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *