Särskild taxa för fiskehamnen v d Härta?

Lantbruksstyrelsen hemställer hos k. m:t att den av kommerskollegium föreslagna hamntaxan vid Härta fiskehamn måtte fastställas med följande tillägg och ändringar:
Under rubriken »II. Särskilda betämmelser» bör följande tillägg göras: För fartyg, som icke betalar platsavgift för år men använder hamnen som utgångspunkt för fiskefärder utöver en vecka, utgår för varje därefter påbörjad eller hel vecka avgift med fem procent av ovanstående platsavgifter». Vidare böra avgifterna för färsk fisk bestämmas till följande belopp, nämligen för lax, laxöring och ål 2 kr. pr 100 kg. samt för annan fisk 18 öre pr 100 kg.
Såsom motivering till det föreslagna tillägget till avdelningen »II. Särskilda bestämmelser», framhåller styrelsen att det stundom torde inträffa, att fiskare från andra orter besöka hamnen för att under längre eller kortare tid använda den som utgångspunkt för fiskefärder. Det föreliggande taxeförslaget saknar tydliga bestämmelser rörande de avgifter, som i sådana fall skola erläggas för fiskebåtar. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 December 1928
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *