Vice pastor Lagerman

i Hangvar hade som bekant, uraktlåtit att utlysa kyrkostämma för utseende af elektor för val af lekmannaombud till kyrkomötet. Härom hade anmälan gjorts af landtbrukaren J. N. Smith, sota yrkade laga ansvar å vice pastor. Domkapitlet infordrade pastor Lagermans förklaring, hvilken innehöll, att han vid ifrågarande tid legat illa sjuk under mer än tre veckor och endast med stor ansträngning förmått fullgöra de »de vanliga embetsförrättningarne». Under dessa förhållanden hade han råkat glömma det ofvannämda valet.
Domkapitlet, som behjertade de af pastor Lagerman anförda omständigheterna, har nu gifvit honom en föreställning om vådan af en dylik försummelse jämte en förmaning att med anteckningar eller på annat satt bereda den myndighet, under hvilken han hör, trygghet mot hvarje uraktlåtenhet af honom vid embetets handhafvande.

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1888
N:r 65.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *