Rättegångs- och Polissaker.

Länsfängelset.
Inför norra häradsrätten fortsattes i dag den uppskjutna ransakningen med för barnamord häktade ogifta Maria Hallgren från Sudergårda i Hellvi. Åtskilliga vittnen voro till i dag inkallade för att om möjligt utröna, huru vida svaranden redan från början umgåtts med tanken att taga fostret afdaga.
Enkan Anna Brandt från Lingers ansåg att det ej varit svårt för Maria Hallgren att erhålla nödig hjelp vid förlossningen, enär pigan Anna Lingstedt och arbetaren Anders Bergström varit sysselsatta med potatissättning omkring 3 hundra alnar från svarandens bostad och att hon mycket väl kunnat se dem. På morgonen hade vittnet, på väg till Kyllej, träffat Hellgrens två barn i en hage och vid förfrågan efter modres hade det äldsta, gossen, sagt: Ha jär sjauk; dej finnar så mycke blod u vatten fran hennes häudä.
Hustru Sofia Lindbloms från Hemmungs hade biträds vid svarandens två föregående förlossningar. Hon vitsordade att Maria Hallgren alltid visat sig som en öm mor mot de andra barnen.
Arbetaren Anders Bergström från Hemmungs hade varit ute och satt potatis ungefär 3 hundra alnar från den byggning, der svaranden bor. Hon skulle, om hon velat, mycket väl kunnat göra sig hörd af dem. Han hade ej stannat qvar på fältet längre än till 12-tiden, då han blifvit sjuk och måste gå in.
Pigan Anna Lingstedt, likaledes från Hemmungs, vitsordade Bergströms uppgifter i hvad de rörde möjligheten för svaranden att göra sig hörd. Äfven hon hade varit borta från fältet ungefär en timme från kl. 12 för att äta middag. Ingen hade sett svarandens barn, som denna uppgifvit, gå med bud till enkan Brandt.
Rätten höll härefter öfverlaggning, sedan åklagaren, kronolänsman Smedberg, yrkat ansvar å Hallgren enligt 14 kap. 22 paragr. strafflagen, och dömdes Maria Hallgren enligt ofvan anförda lagrum till 5 års straffarbete samt att ersatta vittnena kostnaderna för obduktionen å fostret.

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1888
N:r 65.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *