Från landsbygden.

(Bref till Gotl. Allehanda.)
Södra Gotland 11 Aug.

Sjöfynd.
I onsdags morgon, då några fiskarebåtar från vestra kusten af Vamlingbo voro på väg åt hemmet från vrakfiske, påträffade de omkr. 9 mil till sjös i nordvestlig riktning från Hoburgs fyr en hel mängd plank, flytande i sjön, och som troligen härrörde från däckslasten i något fartyg, som under Stormväder förlorat densamma. Ett par fiskarebåtar bergade under dagens lopp, en liten del af planken. Vid middagstiden började bergningen i land å Vestlandsholm och kringliggande trakter af kustbefolkningen, hvilket arbete å åtskilliga platser fortsattes hela natten. Enligt hvad ett ögonvittne för mig meddelat, tedde det sig tämligen löjligt unden tiden vid bergningen, ty alla ville halva den med vinden anlända planken, hvader de stundom i vattnet, som gick under armarne, störtade sig ut för att först få tag i fyndet. En bondhustru, som inom parantes sagdt är tämligen karlavulen af sig och som äfven var närvarande vid tillfället, sprang flere gånger nära nog i paradisdrägt i vatten till flere fota djup blott för att kunna erhålla hittegodset. Tjogtals tolfter lära på dela sätt ha uppbergats kring kusterna, och lär äfven, enligt hvad mig i dag blifvit meddeladt, på torsdag och påföljande natt plank flutit i land utanför Sundrekusten. Största delen af de borgade plankorna, som voro af gran, mätte en längd af 17 till 23 fot, och en bredd af 6 till 7 tum.

Strömmingsfisket
har nu en liten tid varit mera lönande än förut varit fallet. Å vestra kusten ha fångats ända till 26 till 30 valar på man om dagen och å den östra kasten lär äfven fångsten delvis varit bättre än förut.
Torskfisket har till till följd af blåsigt och otjenligt väder å vestkusten varit mycket klent, å den östra deremot bättre.

Omkommen landsman i Amerika.
Enligt hvad jag af trovärdig person erfarit, har omkring 25-årige sjömannen Hjalmar Viderstöm härifrån orten genom drunkning vådligen omkommit å en flod, der han på en ångbåt var anstäld som styrman.

Åska,
med åtföljande strida regnsknrar, hade vi går e. m. från sydvest.

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1888
N:r 65.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *