Från sjön.

I tisdags middag inkom till Stockholm engelska ångfartyget Scotsman, hemmanhörande i Leith och fördt af kapten Schlossman, hvilket 27 sistlidne Juli på resa från Uleåborg till Barrow in Fursess i England, grundstötte vid Manenemi båk utanför Uleåborg. Sedan en stor del af däckslasten hyfvats öfver bord och de stora läckorna provisoriskt tätats af dykare, lyckades bergningsångaren Neptun, sedan fartyget blifvit länspumpadt, att taga det af grundat och inbogsera det. Scoteman är en ovanligt stor ångare; den har en dräglighet af 1,090 registerton och en maskin om 180 nominella hästkrafter.
— Engelska ångfartyget Auckland Castle, fördt af kapten P. Rowland, som under resa från Newcastle till Stockholm med last af stenkol, 6 dennes strandade vid Lill Nassa skären, nordost om Sandhann, har i tisdags tagits flott af bergnings- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg Bebos.
Fartygets skador skola vara rätt betydliga och en del af lasten har blifvit kastad öfver bord för att lätta fartyget. Ångaren kommer att bogseras till Stockholm för lossning af lasten för att sedan repareras.
Anledningen till strandringen var synbarligen den, att befälhafvaren i verkligheten varit före i sitt bestick ock då han nalkats kusten tagit Svenska Högarnes fyrtorn för Grönskärs och sedan basat på kusten.
— Engelska ångaren Newburg, kapten William Gordon, hemmahörande i Leith och på resa från Kronstadt med planklast grundstötte för ett par dagar sedan vid Gotland och gick läck. Därifrån bogsserades den af skotsk ångare till Ystad, dit den i tisdags på morgonen anlände i haveri. Hjälp lär vara reqvirerad hos Svitzers dykeribolag.
— Eegelska ångaren Fritz William, hemma i Middlesbro och lastad med guano, strandade i onsdags vid Näsby i Sandby socken å Ölands östra kust, Bergnings och dykeribolaget Neptuns ångfartyg Hermes afgick samma dag från Slite till strandningsstället för att assistera.
— Skeppet Dagmar, hemma i Åbo, kommande från Hernösand och destinerade till Cadiz med trävaror, har grundstött å Vestra Finngrundet i måndag. Fartyget har tagits flott och inbogserats till Stugsund af ångfartyget Nyttig.
— Ångfartyget Sonneck, hemma i Bremen och fördt af kapten Becher, har natten till sistlidne tisdag anländt till Gefle redd med 12 fots vatten i storrummet. Fartyget, som från Kristinestad var destineradt till Barcelona med trälast, har trolig en varit på grund.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1888
N:r 64.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *