Från landsbygden. Öja.

Öja, 8 Aug.
Nykterhetsmöte,
ordnadt af härvarande blåbandsförening, hölls sistl. söndags e. m. i en Öja pastoraboställe tillhörig, särdeles vacker löfrik hage och var besökt af inemot 400 personer, hvaribland ganska många från angränsande socknar. Föreningens ordförande öppnade mötet med några för tillfället afpassade verser, hvarefter, sedan sv. psalm 141: 12, 13, 14 af föreningens sångkör afsjungits, kyrkoherden på stället höll ett längre föredrag Ona nykterhetväsendet, hvarunder han framvisade dess grund, ändamål och vilkor för fortsatt framgång. Omedelbart derpå afajöngs friskt och kraftigt ev. psalm 124: 1, 2.
En timmes rast hölls nu. Kring det inbjudande kaffebordet samlade sig allt flere och flere och snart var allmänt kaffedrickning i gång. Alla tycktes glädjas och vara belåtna. Snart hördes emellertid kallelse till de i spridda grupper samlade deltagarna att samlas vid talarestolen ånyo, i närheten hvaraf föreningens fana med inskriften Hjelp oss i striden och Framtidens hopp var placerad, för att fortsätta mötet. Tvänne talare, arbetare härstädes, uppträdde omedelbart efter hvar andra och höllo korta föredrag, anslutande sig till 1 Petri bref 4: 3 och Lukas 11: 23. Båda framhöllo, att icke blott den utvärtes menniskan skall vara nykter utan äfven den invärtas menniskan i själ och hjerta, att menniskan skall omvända sig helt till Gud och vara nykter för Honom. Därefter skulle trenne frågor, af ordföranden uppstälda och så lydande: Hvem kan bäst och hvem bör först verka för nykterhetssaken; Huru skall och kan nykterhetssaken bäst bedrifvas; Kan det anses nyttigt att understödja med bidrag nykterhetshemmet i Upsala?. — diskuteras, men, som tiden redan framlidit, hann blott litet att sägas öfeer hvarje fråga. Nämnas må blott, att allmänna åsigten var, att en afgift af 5 öre borde årligen af hvarje föreningsmedlem erläggas i och för det blifvande nykterhets. hemmet för studenter i Upsala. Mötet, som, börjadt 4-tiden, afalöts strax etter åtta med bön och sång, utmärkte sig för stillhet och frid och tycktes halva gjort ett godt intryck på den talrika mängden.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1888
N:r 64.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *