Sällskapet U. D:s basar

i Tivoli i går e. m. var i allo lyckad och hade lockat en ej ringa skara af köplystna. De sålda biljetternas antal utgjorde 340, men de besökande kunna godt anslås till 400.
De vid basaren försålda sakerna voro till största delen alster af sällskapets egen flit. Gåfvor hade dock influtit från ett par personer härstädes, hvarjamte tvänne damer i Göteborg, hvilka deltogo i sällskapets utflygt till Hemse för någon månad sedan, ihågkommit basaren med åtskilliga skänker.
Upsalakapellet från paviljongen hade med stor beredvillighet erbjudit sig att gratis utföra musik under 2 timmar af eftermiddagen.
Bruttobehållningen af den angenäma tillställningen uppgår till omkring 5 hundra kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Augusti 1888
N:r 62.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *