En större engelsk lustjakt,

vid namn Ariadne inkom hit i går middag från Stockholm, hvarifrån den afgick i lördags afton efter att halva legat förtöjd derstädes sedan 17 dennes. Jakten är hemma i Portsmouth, föres af kapten Pike och äges af the honorable Mrs Meynell Ingram från Leeds, enka efter parlamentsledamoten Meynell Ingram. Ariadne är den största segellustjakt i hela engelska flottan, således utan tvifvel den största som finnes.
Jakten är riggad som slättoppad skonert, har en drägtighet at 244 registertons, är 14 fot djupgående samt har 28 mans besättning. Dessutom har medföljt en dansk långlots från Köbenhavn. På stortoppen svajar Royal Dorset Yacht Clubs flagga, hvilken klubb fartyget tillhör. Det synnerligt vackra fartyget är inredt med luxuös komfort. Som något egendomligt kan förtjena nämnas att en ovanligt tam sällskapsapa äntrar i riggen eller spatserar fritt omkring på däcket, der den har sin bostad i ett särakildt, mindre hus.
Enligt befälhafvarens uppgift är Ariadne en utmärkt seglare; den behöfver vid bi devind endast 3 kompass streck i seglen för att göra fart. Vid förtiga vindar kan den göra ända till 15 engelska (omkring 2 svenska) mils fart i timmen. Från Sandhamn till Stockholm användes endast 6 timmar med knapp vind.
Då jakten lemnade England, inträffade den olyckan om bord, att en af besättnin, gen under segelsättning föll ned Ifrån stormastsalningen i däck med den följd, att han i fallet afbröt högra armen. Den skadade vårdas om bord och är bättre.
Om bord å jakten befinner sig förutom ägarinnan, som är en af de rikaste personer i England och kvarn inkomster lära belöpa sig till 90,000 p:d stort. (omkring 1,620,000 kr.) ärligen, hennes broder mr Meynell, lady Galway och lady Edgecomb. Ägarinnans syster, som Dean deltagit i färden, arrests i torsdags till England.
Jakten, som lemnade Portsmouth i Juni, har sedan dess besökt Holland, Göteborg och Köbenhavn samt afseglar härifrån till Danzig, sedan ett tillämnadt besök i Petersburg uppgifvits.
Vid ingåendet i hamnen råkade fartyget, som då fördes af lotsen Thompson, hvilken kanhända ej beräknat dess fart, att stöta på invid duc d’alben, utan att dock någon skada skedde, i det jakten genast halades loss.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Juli 1888
N:r 61.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *