Sjöprotest

har i går afton inför brittiske vice konsuln härstädes aflagts af befälhafvaren å den på Britterna utanför Östergarn i måndags afton strandade engelske ångaren Prince från Hull, kapten James Webb. Sjöförklaringen innehåller:
Den 21 Juli 1888 afgick ångaren, i fullkomligt sjödugligt skick med last af 15 tusen tunnor hafre från St. Petersburg till London. Allting gick godt och väl och kursen stäldes ned genom Finska viken. Måndagen 22 Juli klockan 1,30 eftermiddagen hade man Tankar fyr OSO och Dagerots fyr S 1/2 V. Kursen förändrades nu till SV 1/4 V och kl. 2. 40 förmiddagen var Dagerorts fyr i SO 1/4 S på en distans af 8 1/2 mil och 245 mils distans. Klockan 4 eftermiddagen hade man hunnit 256 1/2 mil seglad distans från Petersburg. Klockan 8 på aftonen var vinden svag SV ock vädret klart på 290 mils distans; vid middagstiden var vädret detsamma. Man hade nu hunnit på 322 mils distans och vid observationen var latituden 58 grader 2 minuter nordlig bredd. Klockan 4 eftermiddagen hade vädret ännu ej undergått någon förändring, men klockan 5,40 e. m. började tjockan.
Kl. 6,5 e. m. varskoddes land på babords bog men mycket otydligt på grund af dimman öfver landet. Maskinen saktades då och rodret lades dikt styrbord. Omedelbart derpå stötte fartyget på grund. Maskinen slogs back, men fartyget stod det oaktadt fast på klipporna. Då kaptenen fann, att maskinen ej förmådde taga fartyget flott, befalde han att en båt skulle sättas i sjön för att utsätta ett mindre ankare med en wirerop hvilken skulle hifvas styf, men varpet följde med på grund af den klippiga botten. Ankaret hifvades hem, men ytterligare gjordes försök med att förlägga det längre ut. Man började nu lämpa lasten från andra rummet för att lätta fartygets för och arbetades med maskinen samtidigt; klockan 9,80 skickades en båt i land för att telegrafera efter bergningsångare, hvarunder fortsattes med lämpningen af lasten. Tisdagen 24 Juli kl. 5 på morgonen hade ännu ingen bergningsångare ankommit. Neptunbolagets agent var emellertid ombord och åt honom uppdrogs att egagera ett antal män som kommit ombord, för att hjelpa till med lasten. Detta gjorde de vid alla luckorna. Pumparne pejlades understundom, men fartyget hade ingen läcka. Klockan 11,40 f. m. ankom bergningsångaren Hermes längs sidan, och de båda befälhafvarne uppgjorde nu om bergningsvilkoren. Under tiden stötte fartyget mycket hårdt.
Klockan 2 e. m. togs bogserlinan ombord från Hermes, kl. 2,20 var den fastgjord ombord å bergningsångaren och börjades försöken att draga fartyget af grundet med fören ostvart, men det rörde sig ej alls akteröfver. Nu började fartygat läcka. Kl. 3 upphörde man med bogseringen, men fortsattes med lämpningen af lasten. Kl 4,30 stötte fartyget mycket hårdt mot klipporna och luckan tilltog så att maskinrummet fyldes med vatten. Det legda folket lemnade fartyget kl. 7 på aftonen, emedan ingenting mer kunde göras, på grund af det hårda vädret. Besättning sändes för säkerhets skull ombord på Hermes, som hifvade ankaret för att anskaffa lastpråmar, lemnande kaptenen och styrman på Prinsess qvar ombord jämte 4 fiskare för att vakta fartyget.
Kl 11 e. m. lemnade kaptenen akterdäcket, emedan ångaren började brytas sönder. Manskapet vägrade nu att längre qvarblifva på fartyget, då kapten och styrman medföljde i land till Östergarn mid nattstiden, emedan vinden nu tilltagit, så att den blåste svår sydvest storm med hög sjö. Följande morgon 25 klockan 2,15 bräcktes fartyget midskepps, med fören qvarstående på klippan. Aktern sjönk på 13 famnars djup; klockan 3 f. m. hade vinden bedarrat, då kapten och styrman återvände till fartyget och fanno det helt och hållet vrak, och all last bortslopad.
Genast strandringen inträffade sattes passagerarna, 2 skottar, i land vid Katthammarsvik och vid 7-tiden på tisdags aftonen gick manskapet i land; endast kaptenen, styrmannen samt nödig vakt stannade ombord till kl. 11 på aftonen. Förskeppet står ännu qvar på grundat och i detsamma befinna sig ungefär tusen tunnor hafre, som man tror sig kunna berga. I går på aftonen afgick till strandningsstallet ångaren Hermes för att söka ilandföra denna del af lasten. Besättningen afreste igår afton öfver Stockholm till England. Kapten Webb stannar här, tills haveriet i dess helhet är utredt.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Juli 1888
N:r 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *