Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres, att i handelsregistrets afdelning för aktiebolag denna dag intagits följande anmälan
Den 14 Oktober 1887 antogs och den 14 Oktober samma är faststäldes af Kongl. Maj:t bolagsordning för Sanda Mejeribolag, som har till ändamål Bit å Botvide hemman i Sanda socken drifva mejerirörelse och i öfrigt åvägabringa sådana företag som med nämda rörelse kunna stå i sammanhang och af bolagsstämman beslutas. Aktiekapitalet utgör 3,500 kronor fördelailt å 70 aktier å 50 kronor ställda på viss man. Tillkännagitvande för aktieegarne intages i Post- och Inrikes Tidningar. Bolagets styrelse har sitt säte i Sanda socken och utgöres af kyrkoherden Anders Petter Reinhold Uddin i Sanda, landthrukaren Gustaf Emil Nyman, Stelor i Vestergarn socken, landtbrukaren Johan Niklas Fredrik Ekelund, Stenhusa i Sanda socken, landthrakaren Anders Jacob Bergman, Botvide i Sanda socken, samt landtbrukaren Lars Petter Björkquist, Öfvide i Sanda socken. Rätt att teckna bolagets firma tillkommer ordföranden kyrkoherden Reinhold Uddin och verkställande direktören Gest. Nyman.
Visby i Landskansliet den 20 Juli 1888.
På landshöfdinge Embetets vägnar:
G. N. Donner.
Oscar Melin.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 Juli 1888
N:r 59.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *