Från landsbygden. Lye.

LYE, 19 dec.
Årets tredje ordinarie kyrkostämma hölls i kommunalrummet härstädes måndagen den 17 dennes under ordförandeskap av kyrkoherde Delumiére. Debiterings- och uppbördslängderna för nästkommande år föredrogos och godkändas. Till revisorer för de kassor, som lyda under kyrkostämman. valdes lantbrukaren J. P. Johansson och Jacob Jakobsson, Smiss. De i tur avgående kyrko- och skolrådslodamöterna lantbrukarna D. Bruhn, Lillrone, och A. Larsson, Bjerges, omvaldes. Kyrkostämmorna hållas nästa år som hittills i samband med kommunalstämmorna, och skall affischering ske på samma sätt som under föregående år.
Årets tredje ordinarie kommunal stämma hölls å samma lokal omedelbart efter kyrkostämmans slut under ordförandeskap förre folkskolläraren P. Gardell. Debiterings-, uppbörds- och vägfyrktalslängderna granskades, godkändes och underskrevos. Av de förstnämda framgår, att bevillningskronorna utgöra 8,843:22. Det uttaxerade beloppet å 100 kronors inkomst utgör för kommunens behov 1 kr. 90 öres för kyrkans 1 kr. 50. och till skolan 7 kr., tillhopa 10 kr. 40 öre. Personavgifterna till skolan utgör 81 kr. 25 öre. Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen för tiden 1929-32 valdes lantbr. Gunnar Hederstedt, Mannegårda och fröken Olga Budin, Sigulds. I baranvårds- nämden omvaldes fröken Olga Budin, Sigulda. Till ledamöter i skogsvårdskommittén för tre år omvaldes lantbrukarna Gunnar Karlsson, Bosarve. och Arvid Karlsson, Rotarve. Till skogsbrandfogde valdes lantbr. G. Karlsson, Bosarve.
Stämman beslöt att icke nu utse ständigt ombud för att deltaga i 1929 års vägstämmor med, Gotlands södra härads väghållningsdistrikt, utan skulle sådant ombud särskilt utses till varje blivande vägstämma, till nästa vägstämma (dagen därpå) valdes lantbr. A. Larsson, Bjerges. Till överförmyndare för nästa period omvaldes lantbr. G. Karlsson, Bosarvs. Till ledamöter i biblioteksnämden valdes lantbrukarna D. Bruhn, Lillrone, och A. Larsson, Bjerges. Till revisorer för de kassor, som lyda under kommunalstämman utsågos lantbrukarna Gustav Nilsson, Dahls, och Valter Budin, Bosarve, och till ledamöter i sockenmagasindirektionen för nästa år lantbrukarna Axel Hansson och Hugo Larsson, Medbys. Ledamöter i taxeringskommitt in för år 1929 blevo lantbrukaren G. Nilsson Dahls, handelsföreståndaren Rudolf Jöderberg, Boxarve, samt handl. Arvid Gardelin, Mannegårda, med Johannes Budin, Axel Larsson och Josef Gardelin, som suppleanter. Till ombud vid sammanträde med Ljugarns provins:alläkardistrikt valdes förre folkkskoll. H. P. Gardell. Stämman beslöt ett arvode av 20 kronor åt taxeringsledamöterna som skall gälla tillsvidare. Tid för stimmornas hållande överlämnades åt ordföranden att bestämma.
— rd.

Gotlands Allehanda
Fredagen 21 December 1928
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *