Folkmängdsuppgifter för Gotland.

Enligt nyligen meddelade officiela uppgifter var Sveriges folkmängd vid sistlidet års slut 4,734,901 personer, hvilket utvisar en ökning nedan 1886 af 17,712 personer eller 0,38 procent. Bland de särskilda länen företedde tretton jämte hufvudetaden ökning af sin folkmängd, hvaremot minskning inträffade i de elfva öfriga länen.
Gotlands folkmängd utgjorde samtidigt 52,065 personer, sedan den under år 1887 ytterligare minskats med 491 personer, d. ä. 0,93 proc. Denna minskning är visserligen relativt lägre än i Kalmar och Elfsborgs län, men högre än i hvart och ett af de öfriga åtta länen, der folkmängdsminskning förekom under året.
Vid jämförelse med förhållandet under de närmast föregående åren visar sig, att minskningen af Gotlands folkmängd var under år 1887 högre än för hvartdera af åren 1883-1886, ehuru lägre än för 1880-1882. Gotlands invånareantal har nämligen sedan 1879 minskats på följande sätt:

Antal pers. Procent År
År 1880 613 1,11
År 1881 642 1,17
År 1882 733 1,86
År 1883 383 0,72
År 1884 160 0,30
År 1885 180 0,34
År 1886 14 0,03
År 1887 491 0,93.

Folkmängden har sålunda under den tidrymd nämda uppgifter omfatta minskats med samnanlagdt 3,216 personer, bruket haft till följd, att länets folkmängd numera ingår i rikets folkmängdosumma med endast 1,09 proc. i stället för 1,21 proc. vid 1879 års slet.
Ofvau anförda folkmängd vid slutet af år 1887 fördelade sig med 45,315 inv. på landsbygden och 6,750 hav. på Visby stad. Don förras befolkning hade under året minskats med 504, men den senares tillväxt mod 13 personer.
Hvad de båda häraden beträffar, tedde sig förhållandet ab, som nedanstående öfversigt närmare utvisar, hvarvid märkes, att folkmängden i Norra häradet minskades relativt mera än i det Södra.
De landskommuner, i hvilka folkmängden ökades under året, voro följande 28: Visby norra landskommun, Hejdeby, Barlingbo, Roma, Fole, Lokrume, Vallstena, Lummelanda, Hangvar, Bunge, Dalhem, Viklau, Guldrupe, Ardra, Anga, Vall, Atlingbo, Mästerby, Hamra, Sundre, Hafdhem, Fide, Eke, Hemse, Fardhem, Gerum, När och Garde. I Väte var folkmängden lika som vid slutet af det näst föregående året, men i samtliga återstående landskommuner hade invånareantalet mer eller mindre nedgått.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Juli 1888
N:r 57.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *