Folkmängdsuppgifter för Gotland.

Den redogörelse för folkmängden inom hvarje kommun m. m., hvilken bland annat skall tjena till ledning vid de i höst förestående riksdagsmannavalen, har i dessa dagar blifvit af Statistiska Centralbyrån utsänd. Deraf framgår, att rikets hela folkmängd 31 December 1886 uppgick till 4,717,189 personer, utvisande en ökniog sedan det: näst föregående året af 34,420 personer, eller 0:74 proc.
Gotlands folkmängd utgjorde samtidigt 52,556 personer, sedan den under år 1886 nedgått med 14 personer. Detta är sjunde året å rad, under hvilket öns folkmängd minskats, och uppgår den samfälda minskniogen från och med 1880 till 2,725 personer.
Ofvan anförda folkmängdssumma för Gotland i dess helhet fördelade sig. med 45,819 inv. på landsbygden och 6,737 på Visby stad. Den förre hade under året minskats med 85, men den senare ökats med 71 personer.
Inom de valkretsar, hvilka helt och hållet eller delvis tillhöra länet, var folkmängden följande:
Gotlands norra domsaga 21,924
Gotlands södra 23,895
Visby 6,737; Borgholm 889. 7,626

Fördelas folkmängden å landsbygden på dess båda valkretsar, då finner man, att på hvartdera området räknas öfyer hufvud en befolkning af 22,920 pers., hvilket är vida gynsammare än för rikets landsbygd i det hela, der i medeltal komma 26,656 inv. på hvarje valkrets.
Äfven för valkretsen Visby och Borgholm ställer sig förhållandet långt fördelaktigare än för rikets samtliga städer, för hvilka i medeltal ’belöpte sig 10,860 inv. på hvarje representant i riksdagens andra kammare.
På Gotland utgör kommunernas antal sammanlagdt 94, af hvilka oberäknadt Visby 48 tillhöra norra häradet och 45 södra. Medelfolkmängden i hvarje landskommun utgör alltså icke mer än ungefär 494 personer, något lägre i norra och något högre i södra häradet.
Då det vore för långt att uppräkna alla landskommunerna med deras invånareantal, anföras här endast de största och minsta. Sålunda äga sex kommuner mer än 1,000 inv. hvardera, nämligen Lärbro (1,379), Fårö (1,216), Klinte (1,179), När (1,122), Othem (1,068) och Rone (1,048). De folkfattigaste kommunerna äro deremot Visby södra och norra landskommuner, den förre med endast 82 och den senare med 149 inv. Närmast före dessa komma Akebäck (174), Gerum (184) och Hejdeby (199).

Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Juni 1887
N:r 53.

Folkmängden

i Gotlands län utgjorde vid 1886 &rs ingång enligt kyrkoböckerna 52,570 och enligt mantalslängden 52,528, utvisande en minskning af respektive 2,057 och 2,140 mot folkmängdssiffran vid. 1881 års ingång. Från år 1856 intill år 1880 ökades folkmängden i länet; ökningen under femårsperioden 1856—1860 utgjorde åtta procent af hela folkmängden samt under de derpå följande femårsperioderna respektive 6, 2, 1,5 och 0,2.
Femårsperioden 1881—1885 visar följande siffror:

Hvad som i afseende på folkminskningen ej kan förklaras ur tabellerna beror på utflyttning från och ioflyttning till länet från orter inom riket.
I farsoter afled följande antal personer:

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Februari 1887
N:r 16.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landstygd:
Fardhems socken: födde 5, döde 8, inflyttade 15, utflyttade 11; folkmängd 31 December 341; ökning 1.
Linde socken: födde 5, döde 3, inflyttade 30, utflyttada 25; folkmängd 31 December 3852; ökning 7.
Lojsta socken: födde 8, döde 6, inflyttade 18, utflyttade 26; folkmängd 31 December 293; mirskning 6.

Gotlands Allehanda
Fredagen 28 Januari 1887
N:r 8.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:
Sanda socken: födde 16, döde 12, inflyttade 53, utflyttade 58; folkmängd 31 December 871; minskning 1.
Mästerby socken: födde 6, döde 6, inflyttade 33, utflyttade 32; folkmängd 31 December 402; ökning 1.
Vestergarns socken: födde 6, döde 7, inflyttade 42, utflyttade 22; folkmängd 31 December 348; ökning 19.
Grötlingbo socken: födde 15, döde 14, inflyttade 23, utflyttade 31; folkmängd 31 December 653; minskning 7. ”
Fide socken: födde 7, döde 8, inflyttade 10, utflyttade 12; folkmängd 31 December 323; minskning 3.
Hörsne och Bara: födde 5, döde 6, inflyttade 19, utflyttade 23; folkmängd 31 December 391; minskning 5.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1887
N:r 7.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:
Hablingbo socken: födde 4, döde 7, inflyttade 31, utflyttade sl; folkmängd 31 December 650; minskning 3.
Silte socken: födde 8, döde 5, inflyttade 10, utflyttade 16; folkmängd 31 December 392; minskning 3.
Klinte socken: födde 24, döde 16, inflyttade 75, utflyttade 65; folkmängd 31 December 1,179; ökning 18; vigde 8 par.
Fröjels socken: födde 14, döde 5, inflyttade 26, utflyttade 26; folkmängd 31 December 626; ökning 9; vigde ett par.
Hejde socken: födde 11, döde 5, inflyttade 33, utflyttade 48; folkmängd 31 December 659; minskning 9.
Väte socken: födde 14, döde 6, inflyttade 87, utflyttade 40; folkmängd 31 December 572; ökning 5.
Stenkyrka socken: födde 17, döde 18, inflyttade 46, utflyttade 56; folkmängd 31 December 830; minskning 11. ;
Tingstäde socken: födde 7, döde 7, inflyttade 36, utflyttade 49; folkmängd 31 December 529; minskning 13.
Burs socken: födde 15, döde 14, inflyttade 45, utflyttade 50; folkmängd 31 December 900; minskning 4.
Stånga socken: födde 19, döde 9, inflyttade 34, utflyttade 52; folkmängd 31 December 680; minskning 8.

Gotlands Allehanda
Måndagen 17 Januari 1887
N:r 5.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:
Hejnums socken: födde 6, döde 2, inflyttade 15, utflyttade 20; folkmäagd 31 December 333; minskning 1.
Bäls socken: födde 4, döde 3, inflyttade 12, utflyttade 25; folkmängd 31 December 212; minskning 12.
Veskinde socken: födde 11, döde 10, inflyttade 61, utflyttade 61; folkmängd 31 December 572; ökning 1.
Bro socken: födde 8, död 1, inflyttade 27, utflyttade 34; folkmängd 31 December 287 samma antal som året förut.
Gothems socken: födde 12, döde 3, inflyttade 17, utflyttade 30; folkmängd 31 December 643; minskning 4.
Norrlanda socken: födde 7, döde 3, inflyttade 20, utflyttade 17; folkmängd 31 December 300; ökning 7.
Kräklingbo socken: födde 5, döde 7, inflyttade 17, utflyttade 39; folkmängd 31 December 438; minskning 24.
Ala socken: födde 8, döde 5, inflyttade 22, utflyctade 24; folkmängd 31 Dacember 318; ökning 1.
Anga socken: födde 7, döde 4, inflyttade 15, utflyttade 24; folkmängd 31 December 303; minskning 6.
Roma socken: födde 15, döde 10, inflyttade 60, utflyttade 75; folkmängd 31 December 551; minskning 10; vigde 2 par.
Björke socken: födde 4, ingen död, inflyttade 34, utflyttade 29; folkmängd 31 December 209; ökning 9; intet äktenskap ingånget.

Gotlands Allehanda
Fredagen 14 Januari 1887
N:r 4.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:
Rute socken: födde 17, döde 10, inflyttade 35, utflyttade 41; folkmängd 31 December 627; ökning 1.
Fleringe socken: födde 10, döde 10, inflyttade 46, utflyttade 25; folkmängd 31 December 390; ökning 21.
Bunge socken: födde 9, döde 8, inflyttade 56, utflyttade 40; folkmängd 31 December 516; ökning.17.
Närs socken: födde 19, döde 16, inflyttade 26, utflyttade 51; folkmängd 31 December 1,122; minskning 22.
Lau socken: födde 10, döde 5, inflyttade 8, utflyttade 23; folkmängd 31 December 528 ; minskning 10.
Källunge socken: födde 3, döde 4, inflyttade 28, utflyttade 37; folkmängd 31 D:cember 250; minskning 10.
Vallstena socken: födds 8, döde 5, inflyitade 30, utflyctade 15; folkmängd 31 Decomber 359; minskning 18.
Levide socken: födde 11, döde 17; folkmängd 31 December 594; minskning 4.
Gerums socken: födde 3, döde 2; folkmängd 31 December 185; hvark2n ökning eller minskning.
Fårö socken: födde 36, döde 15, inflyttade 38, utflyttade 39; folkmängd 31 December 1,216; ökning 20; vigde 5 par.
Öja socken: födde 25, döde 10, inflyttade 50, utflyttade 40; folkmängd 31 December 912; ökning 25.
Hamra socken: födde 8 döde 4, inflyttade 5, utflyttade 7; folxmängd 31 December 338; ökning 2.

Gotlands Allehanda
Måndagen 10 Januari 1887
N:r 3.

Folkmängdsförhållanden

på landsbygden:
Stenkumla socken: födde 8, döde 6, inflyttade 38, utflyttade 56; folkmängd 31 December 485; minskning 16.
Träkumla socken: födde 3, döde 3, inflyttade 18, utflyttade 26; folkmängd 31 December 216; minskning 8.
Vesterhejde socken: födde 17, döde 4, inflyttade 45, utflyttade 61; folkmängd 31 Dec.
499; minskning 3.
Lärbro socken: födde 36, döde 22, inflyttade 79, utflyttade 100; folkmängd 31 December 1,379: minskning 7.
Helvi socken: födde 7, döde 10, inflyttade 25, utflyttade 24: folkmängd 31 December 505; minskning 2.
Dalhems socken: född 1, döde 4, inflyttade 389, utflyttade 46; folkmängd 31 December 492; minskning 10.
Ganthems socken: födde 3, döde 8, inflyttade 19, utflyttade 14; folkmängd 31 December 301, samma antal som vid 1885 års slut.
Halla socken: födde 3, döde 3, inflyttade 22, utflyttade 18; folkmängd 31 December 221; ökning 4.
Hafdhms socken: födde 9, döda 6, inflyttade 31, utflyttade [37; folkmängd 31 December 677; minskning 3.
Näs socken: födde 6, döde 5, inflyttade 12, utflyttade 19; folkmängd 31 December 434; minskning 6.
Garda socken: födde 8, döde 13, inflyttade 82, utflyttade 28; folkmängd 31 December 455; minskning 1.
Etelhems socken: födde 10, döde 3, inflyttade 35, utflyttade 38; folkmängd 31 December 499; ökning 4.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 Januari 1887
N:r 2.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:
Fole socken: födde 14, döde 6, inflyttade 34, utflyttade 45; folkmängd 31 December 457; minskning 3.
Lokrumme socken: födde 13, döde 5, in flyttade 38, utflyttade 35; folkmängd 31 December 413 ; ökning 11.
Östergarns socken: folkmängd 31 December 709 (335 män och 374 qvinror); ökning 1.
Gammalgarns socken: folkmängd 31 December 487 (239 män och 248 qvinnor); ökning 11.
Ardre socken: folkmängd 31 December 481 (220 män och 261 qvinnor); minskning 3.
Ejsta socken: födde 12, döde 15, inflyttade 24, utflyttade 33; folkmängd 31 December 632; minskning 12.
Sproge socken: födde 8, döde 3, inflyttade 14, utflyttade 10; folkmängd 31 December 858; ökning 9.
Alskogs socken: födde 6, döde 10, inflyttade 22, utflyttade 24; folkmängd 31 December 514; minskning 6.
Lye socken : födde 7, döde 2, inflyttade18, utflyttade 26; folkmängd 31 December 298; minskning 3.
Endre socken: födde 9, döde 4, inflyttade 37, utflyttade 43; folkmängd 31 December 353; minskning 1.
Hejdeby socken: födde 1, döde 3, inflyttade 25, utflyttade 20; folkmängd 31 December 200; ökning 3.

Gotlands Allehanda
Måndagen 3 Januari 1887
N:r 1.

Den kyrkskrifna folkmängden

i Visby uppgår vid årsskiftet till 6,737 personer, hvilket antal med 71 öfverstiger den vid 1886 års ingång befiatliga folkmängden. , Under året hafva 46 (mot 40 år 1885) äktenskap ingåtts i staden.
Norra landsförsamlingens invånarantal har under året ökats med 7 och utgör nu 149, Ett äkteoskap har inom församlingen ingåtts.
I södra landsförsamlingen har folkmängden ökats med 2 och uppgår nu till 82.
Intet äktenskap har der ingåtts under året.
Visby stadsförsamling:

Gotlands Allehanda
Måndagen 3 Januari 1887
N:r 1.