Lustresande tyskar,

till ett antal af omkring 25 stycken, gästade i går afton Visby. De hitkommo på e. m. med Tjelvar från Stettin och stodo under ledning af hr Louis Stangen, en son till den bekante innehafvaren af Stangenska resebyrån, hvilken anordnat denna färd. De lustfarande voro dels köpmän, dels läkare och embetsmän. Flere damer befonno sig i sällskapet.
Tyvärr visade sig gamla Visby ej riktigt till sin fördel i går, tack vare det hällande regn som öste ned från den gråa himlen. Stadens sevärdheter, särskildt ruinerna, togos dock, så godt sig göra lät, i betraktande. Efter ett par timmar. vandring genom staden samlades större delen af de lustfarande i paviljongen, der supé intogs under en mycket angenäm stämning. Musiken var nog artig att spela några tyska stycken, hvilka hetsades med lifligt bifall.
Vistelsen här var knapt tillmätt, ty kl. 10 på aftonen afgick Tjelvar till hufvudstaden, medförande de lustresande. Då ångaren lade ut från kajen utbragtes ett lefve för de tyska gästerna, hvilka besvarade artigheten.
Om måndag morgon återvända de särdeles älskvärda främlingarnee hit från hufvudstaden och fortsätta resan till Stettin. Man får hoppas att vädret då skall visa sig mera gynsamt.
En af de i färden deltagande, en general Wolff, medföljde ej till Stockholm, utan kommer att gvarstanna här i Visby några dagar.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Juli 1888
N:r 56.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *