Handelsregistret för Visby stad.

År 1888 den 28 Juni intogos i handelsregistret för Visby stad anmälanden af:

 1. Wendla Maria Carolina Grönland att fortfarande idka handelsrörelse under firma Wendla Grönlund.
 2. Gustaf Ferdinand Cedergren att fortfarande idka kakelugnsmaketirörelse ch tillverkning af lergods under firma Gnet. Cedergren.
 3. August Walentin Göransson att fortfarande idka skrädderirörelse under firma A. W. Göransson.
 4. Anna Svensson att fortfarande idka handelsrörelse under firma Alfr. Svensson & C:o.
 5. Andreas Andersson att fortfarande idka bagerirörelse under firma A. Andersson.
 6. Anna Mathilda Lindqvist att fortfarande idka handelsrörelse under firma Mathilda Lindqvist.
 7. Sophie Charlotta Möller att fortfarande idka handelsrörelse och rörelse för kolrening af bränvin under firma Sophie Möller.
 8. Carl Laurentius Ekman att fortfarande idka agentur- och kommissions-affärsrörelse under firma Carl L. Ekman.
 9. Lars Fredrik Elgstrand att fortfarande idka guldsmedsrörelse under firma L. F. Elgstrand.
 10. Anna Kristina Maria Johansson att fortfarande idka handelsrörelse under firma Anna M. Johansson,
 11. Axel Theodor Hultman att fortfarande idka mjölnerirörelse vid Bingersqvarn norr om staden under firma Ax. Hultman.
 12. Frans Theodor Broberg att fortfarande idka urmakerirörelse under firma Siltberg & Comp,
 13. Anders Åkesson Larsson att fortfarande idka handelsrörelse under firma A. A. Larsson.
  14 Olof August Johansson att fortfarande idka fabriks- och handelsrörelse under firma Aug. Johansson.
 14. Carl Johan Oskar Berg att fortfarande idka kakelugnsmakerirörelse under firma Carl Berg.
 15. Olaus Ewald Olsson att fortfarande idka handelsrörelse under finna O. E. Olsson.
 16. Gustaf Johansson att fortfarande idka handelsrörelse under firma G. Johansson.
 17. Mathilda Sofia Fredrika Nilsson att öppna handelsrörelse under firma Mathilda Nilsson samt att hennes man Johan Fredrik Nilsson antagits till prokurist.
 18. Olof Ferdinand Enström att fortfarande idka handelsrörelse under firma O. Enström.
 19. Erland Petter Johansson att fortfarande idka handelsrörelse jemte tillverkning af mössor under firma E. P. Johansson.
 20. Olof Petter Jacobsson att fortfarande idka skomakeri- och handelsrörelse under firma O. P. Jacobsson.
 21. Hilda Bernhardina Fahlström att fortfarande idka handelsrörelss under firma Axel Fahlström samt att hennes man Per Axel Fahlström antagits till prokurist.
 22. Johan Stenmark att fortfarande dritva tryckerirörelse under firma Nya Tryckeriet.
 23. Anna Catharina Ljunggren att fortfarande idka handelsrörelse under firma Anna Hemström samt att hennes man Anton Wilhelm Ljunggren antagits till prokurist.
 24. Anna Elisabet Kristina Löfvenström att fortfarande idka urmakerirörelse under firma A Löfvenström.
 25. Olof Johan Cedergren att fortfarande idka skomakerirörelse under firma O. J. Cedergren.
 26. Bernhardina Carolina Erlandsson att fortfarande idka handelsrörelse under firma Bernhardina Erlandsson.
 27. Maria Elisabeth Johanna Sundahl att fortfarande idka handelsrörelse under firma Maria Sundahl.
 28. Fredrik Albert Wallin att fortfarande idka bagerirörelse under firma Fredr. Wallin.
 29. Magnus Theodor Norrby att fortfarande idka boktryckerirörelse under firma Theodor Norrby.
 30. Johanna Mathilda Berger att fortfarande idka hotell- och värdshusrörelse under firma Math. Berger.
 31. Rebecka Zacharias att fortfarande idka handelsrörelse under firma Rebecka Zacharias
 32. Johan Mauritz Sandström att fortarande idka skrädderirörelse under firma J. H. Sandström.
 33. Louise Wilhelmina Nyberg att fortfarande idka handelsrörelse under firma Nybergska Bokhandeln.
 34. Arvid Severin Löfveberg att fortfarande idka handelsrörelse under firma Arvid Löfveberg.
 35. Hedvig Elisabeth Charlotta Sjögren att fortfarande idka handelsrörelse under firma J. P. Sjögren samt att Josef Johansson antagits till prokurist.
 36. Olof Randberg att fortfarande idka handelsrörelse under firma O. P. Rundberg.
 37. Johanna Carolina Hallberg att fortfarande idka handelsrörelse under firma Carolina Hallberg samt att hennes man John Theodor Hallberg antagits til prokurist.
 38. Jacob Leander Kahlquist, Carl Johan Björkander och Rudolf Wallér att fortfarande i bolag under firma J. L. Kahlquist idka handelsrörelse.
 39. Niklas August Hallgren att fortfarande idka kopparslagerirörelse under firma A. Hallgren.
 40. Johan Fredrik Ahlgren och August Herman Enqvist att fortfarande i bolag under firma Ahlgren Enqvist idka skrädderirörelse.
 41. Per August Hallgren att fortfarande drifva rörelse för utförande af telefonanläggningar och andra elektrotekniska arbeten samt tillverkning och försäljning af metallarbeten under firma P. A. Hallgren.
 42. Carl Axel Hallonberg att fortfarande idka kopparslagerirörelse under firma C. A. Hallonberg.
 43. Nils Böös att fortfarande idka handelsrörelse under firma N. Böös.
 44. Karl Lindell att fortfarande idka vagnmakerirörelse under firma Karl Lindell.
 45. Petter Fredrik Maurits Pettersson att fortfarande idka smidesrörelse under firma Fr. Pettersson.
 46. Carl Rudolf Strömbeck att fortfarande idka handelsrörelse under firma Carl Strömbeck.
 47. Johan Emanuel Löfgren att fortfarande idka bagerirörelse under firma J. E. Löfgren.
 48. Den 4 Maj 1883 antogs och den 1 Juni s. å. faststäldes af Kungl. Maj:t bolagsordning för Aktiebolaget Visby Högre flickskola, som har till ändamål åstadkommande af lämplig lokal för en skola för qvinlig ungdom i Visby samt öfvertagande af öfverinsseendet och förvaltningen af denna skolas angelägenheter och verksamhet. Bolagets styrelse har sitt säte i Visby. Det tecknade aktiekapitalet utgör 10,500 kronor, fördeladt å 105 aktier, hvardera å 100 kronor och stälda till viss man. Aktierna äro till fullo inbetalta. Tillkännagitvanden för aktieegarne skola införas i Visby stads mest spridda tidning. Styrelsen utgöres af lektorn Carl Johan Bergman landssekreteraren Johan Hambraeus, handlanderne Fredrik Axel Ekman och Petter Tycho Klingvall, häradshöfdingen Alfred Waldenström och borgmästaren Carl Julius Theodor Een, alla i Visby. Firman tecknas af minst 3 styrelseledamöter i förening.
 49. Sällskapet D. B. W:s Sparbank, som sedan 1830 varit i verksamhet, utötver fortfarande sparbanksrörelse med kontor i Visby, i enlighet med reglemente af Konungens Befallningshafvan de i Gotlands län den 19 Januari 1887 och af nämnda sällskap för sparbanksstyrelsen utfärdad instruktion. Styrelsen utgöres af lektorn Carl Johan Bergman, kronofogden Carl August Bokström, länsbokhållaren Johan Oscar Melin, landssekreteraren Johan Hambraeus och bankdirektören Petter Herman Frithiof Petterson, alla i Visby. Jourhafvande direktören f. landssekreteraren Hambraeus eger att med kontrasignation af kamreraren under skrifva invisning, vexel eller qvitto, men i öfrigt finnes ej någon föreskrift om firmans tecknande.
 50. Den 11 September 1880 antogs och den 5 November s. å. faststäldes af Kongl. Maj:t bolagsordning för Karlsö Jagt- och Djurskyddsförenings Aktie Bolag, bvilken ordning ändrats genom beslut vid bolagsstämmor den 3 Juli 1886 och den 3 Juli 1887, derå fastställelse meddelats den 1 Oktober 1886 och den 10 Augusti 1887. Bolaget har till ändamål att, efter inköp af andelar i Stora Karlsö och beredande al uteslutande dispositionsrätt till jagfen å samma ö, skydda jagten och djurlif vet derstädes. Bolagets styrelse, som har sitt säte i Visby, utgöres af hofjägrnä staren Herman Magnus af Petersons Stockholm och Erstavik, ordförande, landssekreteraren Johan Hambrreus Visby, vice ordförande, godsegaren Georg Heinrich Villy Wöhler Klintehamn och Klintebys, skattmästare, jägmästaren Johan Otto Sylvan Visby samt f. d. kaptenen Johan Facht Botterarlve i Fröjet socken. Det tecknade aktiekapitalet, som är till fullo inbetalda, utgör 10,800 kronor, fördeladt å 108 aktier, hvardera å 100 kronor och Mälda till viss man. Tillkännagifvanden för aktieegarne skola införas i Post. och Inrikes Tidningar samt i en af ortens tidningar. Rätt att teckna firman tillkommer styrelsens ordförande, vice ordförande och skattmästare, dock endast två i förening.
  MAGISTRATEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Juli 1888
N:r 53.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *