Gotlands fornsal

var i går för första gången i år öppen för allmänheten. Sedan föregående sommar har fornsalen undergått en ganska genomgripande förändring, i det den tillökats med ej mindre än tvänne stora och rymliga salar, kvarjämte nedre våningen förstorats med ännu ett hvalf.
Af dessa tre nya lokaler är det den en trappa upp, som tilldrager sig största uppmärksamheten. Der äro nämligen, såsom vi redan omnämt, inrymda nästan uteslutande föremål, som tillhört framlidne doktor P. A. Säves bo och blifvit af honom skänkta eller testamenterade till fornsalen. Särskildt vackert och intressant är ett stort antikt skåp, som har sin plats på fondväggen i salen, hvarjämte finnas dyrbara och vackra dragkistor, bord, stolar, taflor, porträtter, speglar m. m. Det är meningen att allt framgent härinne ha samladt allt, som härrör från den outtröttlige samlaren och vårdaren af de gotländska minnesmärkena.
Dessutom ha samlingarna i sia helhet börjat ordnas mera planmässigt än hvad hittills varit fallet. Förtjensten häraf tillkommer i främsta rummet lektor M. Klintberg, som offrar både tid och arbete i fornsalens tjenst. Så äro nu mynt- och medaljaamlingarne nästan fullständigt ordnade, en del jernsaker hafva letats fram och sorterats. Särskildt har lektor Klintberg redan åstadkommit en mycket vacker profkarta på gamla, understundom rätt konstbesynnerliga lås. Föremålen förses också så småningom med påskrifter, hvilket naturligtvis i hög grad bidrager att göra samlingarna intressanta och öfverskålliga. En katalog håller också på att utarbetas.
För öfrigt behöfver man ej vid besök i fornsalen irra omkring utan ledning. Ty såsom förevisare tjenatgör med största beredvillighet lektor Klintberg, hvilken tycka väl företå att locka intresse nr de mest olikartade och mången gång som det vill synas oansenliga föremålen.
Vi uttala den förhoppningen att fornsalens ordnare ej måtte förtröttas i sitt arbete i att göra samlingarna i största möjliga mån intresseväckande och lärorika. Säkert skola då ej besökare fattas.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Juli 1888
N:r 53.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *