Alskogsaffären.

Med anledning av tidningsreferaten rörande Jacob Jacobssons m. fl. inlaga till domkapitlet har folkskolläraren Hj. Myrén nu till domkapitlet inkommit med en skrivelse.
Hr Myrén erinrar att i nämda skrivelse rörande honom påstås:
1) att lag i kyrkoherdens bostad utan fullmakt avhämtat fr. Nilssons ansökningshandlingar för att makulera dem,
2) att starkt intresse för skolhus-bygge varit inom församlingen under åren 1922-25 samt
3) att jag mot Vilhelm Nilsson, Liffride, någon gång under åren 1922-25 yttrat, att småskolan här inrättats endast för min dotter.
Beträffande dessa påståenden ber jag, skriver hr Myrén, härmed vördsamt få meddela:
1) att jag aldrig varit i tillfälle att se, än mindre hantera fr. Nilssons ansökningshandligar. Detta intygas på och samvete och under edlig förpliktelse;
2) att så vitt lag har mig. bekant har endast en gång under föreg. tid här planer å skolbygge varit före på stämma. Då ingen som helst utredning i ärendet förelåg, avstyrkte lag förslaget. Något mera tal om skolbyggnad har jag mig icke bekant förrän i höst, då lag talade för förslaget.
3) På heder och samvete och under edlig förpliktelse får lag härmed intyga, att lag ej har mig något bekant om det påstådda yttrandet till Vilh. Nilsson. Detta faller för övrigt på sin orimlighet.
Dessutom har hr Myrén anhållit att genom oss få med anledning av rada inlagas hänvisningar till, att han skulle år 1924 uppgivit, att c:a 60 sökande återtagit sina ansökningar, och talet om »detta Myréns jättearbete», meddela, att han icke haft dessa ansökningshandlingar i sin hand eller ens sett desamma.

Gotlands Allehanda
Fredagen 14 December 1928
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *