Upplåtande av magasinstomter vid hamnen.

Stadsfullmäktige ha beslutat att kämna hamndirektionen begärt bemyndigande till upplåtande på arrende av tomter å Holmen vid hamnen, nämligen till Gotlands konsumtionsför???? en tomt om 465 kvm, till A.-B. C. J. Björkander & Son en tomt om 375 kvm. och till A.-B. Carl Degerman ett område om c:a 150 kvm. För samtliga upplåtelser skall som villkor gälla, att tomtområdena skola användas för uppförande av magasinbyggnader; att byggnaders a skola uppföras i enlighet med av hamndirektionen godkända ritningar, att, om magasin icke blivit uppfört inom två år från det sökanden blivit delgiven stadsfullmäktiges beslut om upplåtelsen, denna skall gå åter, hamndirektionen dock medgivet att, då talande skäl därför finnas, medgiva ytterligare ett års anstånd med bebyggandet, att tiden för upplåtelserna begränsas till 50 år samt att årliga arrendet till hamnens kassa skall utgöra 50 öre pr kvm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 December 1928
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *