Sällskapet D. B. V.

hade i går afton ett talrikt besökt sammanträde å stadshotellet. Därvid godkändes stadgekommitténs sedan förra sammanträdet bordlagda förslag till ändringar och tillägg till stadgarna. Häradshövding Kroks motion om en utredning rörande dyrtidens verkningar i Visby beslöt sällskapet på beredningsutskottets förslag icke skulle föranleda någon sällskapets vidare åtgärd. Byggnadsstyrelsen hade som egen motion upptagit ett av musikdirektör B. Bäckström framlagt förslag dels om en utredning, beträffande kostnaderna för en musikpaviliiong vid Paviliongaplanen, dels om preliminärt avtal med arrendatorn av Paviliongen om skyldighet att hålla för ändamålet lämplig musik. Motionen hänsköts till beredningsutskottet. Vidare inlämnade major Norström en längre motion, gående ut på en hemställan dels om att sällskapet ville utse tre ledamöter a tt verka för byggnaders och tomters prydande med planteringar, särskilt på de sidor, som äro synliga från gator och öppna platser, dels oml anslående av ett bidrag av 150 kr. årligen under tre år för bestridande av de med nyssnämda kommittéverksamhet förenade kostnaderna. Efter en diskussion hänsköts även denna fråga till beradnängsutskottet.
Vid företagas val utsågs till sällskapets ordförande för nästa år landshövding A. E. Rodhe. Vidare omvaldes till vice ordförande grosshandlare Anders Sandström, sekraterare bankkamrer E. Lodin, skattmästare bankkassör R. Olin och ceremonimästare rådman H. Löwenberg. Till revisorer omvaldes grosshandlare W. Procopé och riksbankskamrer Leo Olson med konsul Nils Friberg. och tullförvaltare K. Berggren som suppleanter, likaledes omvalda. Till ledamöter av beredningsutskottet omvaldes landskamrer Gustaf Melin samt bankdirektörerna H. Inre och A. Dahlbäck. Till ledamöter av trädgårdsstyrelsen för åren 1929-1930 omvaldes konsul C. G. Björkander och nyvaldes apotekare J. Lybing, brandchefen Carl Lindström omvaldes till ledamot av byggnadsstyrelsen för åren 1929-1932 och kapten Filip Hägg omvaldes till ledamot av styrelsen för Åhsbergska hagen för åren 1929-1931.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1928
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *