Lärarinnetjänsten i Alskog.

Folkskolinspektör Linnman lämnar upplysningar i saken.
Folkskolinspektör Mrs Linnman städes har nu till domkapitlet inkommit med begärda upplysningar rörande omständigheterna vid uppehållandet av lärarinnetjänsten vid småskolan Alskog. Skrivelsen, är i huvudsak av följande lydelse:

Tjänstens art.
Då jag i skrivelse till skolrådet i Alskog 1922 påpekade önskvärdheten av, att en småskolavdelning inrättades vid skolan, framhöll jag, att lärarinnetjänsten vid denna skola icke borde besättas med ordinarie innehavare. Den tjänst, som inrättades, blev i enlighet harmed en extra ordinarie småskollärarinnebefattning, och det förutsattes, att tillstånd skulle i vederbörlig ordning sökas att t. v. ej behöva besätta tjänsten med ordinarie innehavare.
Den 17 maj 1924 beslöt kyrkostämmani Alskog ingå till skolöverstyrelsen med begäran om, att den »tillfälligt inrättade småskolan i Alskogs skoldistrikt måtte ännu få fortfara». Överstyrelsen lämnade den 3 sept. samma år, »jämlikt bestämmelserna i § 2 mom. 1 av gällande folkskolestadga det medgivandet, att vid småskolan i Alskogs skoldistrikt t. v. t. o. m. utgången av läsåret 1926-27 ordinarie lärare icke behöver vara anställd».
Dylikt medgivande söktes sedermera även för läsåret 1927-28 och blev av överstyrelsen beviljat i mars innevarande år. Efter utgången av läsåret 1927-28 ledigkungjordes tjänsten såsom ordinarie småskolläraninnetlänst.

Tjänstens besättande.
I min ovannämda skrivelse till skolrådet angående tjänstens inrättande ställde jag, skriver folkskiolinspektören, i utsikt, att statsbidrag kunde påräknas till avlöning åt fröken Eva Myrén såsom vikarie å tjänsten, givetvis dock endast under förutsättning av, att vederbörligen exacminerad lärarinna icke kunde erhållas. Enligt uppgift av dåvarande skolrådsordföranden förelåg vid ansökningstidens utgång icke ansökan från någon behörig sökande, varför fröken Myrén i egenskap av vikarie å e. o. tjänst erhållit befattningen. Någon annan tjänsteställning, kunde fröken Myrén icke i detta fall innehava, eftersom hon saknade behörjghet e. o. anställning. Skolrådet her visserligen i protokoll och skrivelser betecknat hennes anställning som »e. o. men det är en vanlig företeelse hos skolråden, att icke ordinarie lärare kallas »e. o.». Detta inverkar emellertid icke på faktum. Lön, dyrtidstillägg och statsbidrag äro förövrigt de samma för e. o. tjänst och vikariat.
Även vid höstterminens början 1923, då fröken Myrén ånyo förordnades på ett läsår, uppgavs att behörig sökande ej stått till buds.
Sedermera framgick av viss utredning i annat sammanhang, (år 1925), att en behörig sökande, nämligen småkollärerinnan Elna Nilsson i Rone, varit anmäld vid tjänstens bosättande 1922, men att hon efter telefonsamtal med folkskolläraren Hj. Myrén i Alskog återtagit sin ansökan.
Jag kan icke med i mitt arkiv förefintiga handlingar styrka, att tänster blivit i laga ordning ledigkungjord 1922 och 1923 (jfr dock sedan anförda skrivelse den 22 aug. 1924), men då jag alltid vid tillstyrkande av statsbidrag jämlikt § 17 mom. 3 i lönekungörelsen brukat övertyga mig om att försök blivit gjorda att erhålla behörig lärare — något varom skolrådsordförandena i inspektionsområdet torde äga allmän erfarenhet från lärarobristans t.d — torde ej finnas anledning antaga, att detta i föreliggande fall av mig underlåtits. Jag kan dock icke nu erinra mig när eller på vad sätt det skett.
Den 22 aug. 1924 avlät jag till skolrådet i Alskog en tjänsteskrivelse av följande lydelse:
»På förekommen anledning anserag mig böra erinra skolrådet omnödvändigheten av att även för denna termin ledigkungöra lärarinnetjänsten vid Alskogs småskola och söka om möjligt få densamma besatt med vederbörligen examinerad innehavare.»
Den 31 i samma månad erhöll jag följande icke dagtecknade svarsskrivelse:
»Folkskolinspoktören herr Johns Lianman, Visby.
Tacksamt emottagit Edert ärade om e. o. tjänsten vid Alskogs småskola och ber få meddela, att annonsering av platsen verkställts.
Högaktningsfullt
Emil N:son Delumiére.
Skolr. i Alskog ordf.»

Fröken Myrén erhöll emellertid förordnande å tjänstein även för läsåret 1924-1925.
Under åren 1922 och 1923 gjorde sig ännu någon brist på småskollärarinnor gällande på Gotland. Detta kan emellertid icke ha varit fallet år 1924. Under hela nämda kalenderår behövda nämligen inom inspektionsområdet icka i mer än ett fall, förutom det i Alskog, oexaminerad vikarie å småskolläraretjänst anlitas.
Någon gång omkring årsskiftet 1924-25, så vitt jag nu kart minnas, hörde jag uppgivas, att ett stort antal sökande vid höstterminens början 1924 skulle hava anmält sig, till sn åskollärarinnetjänsten i Alskog. Av dessa skulle med säkerhet åtminstone tio varit examinerade småskollärarinnor. Då jag sedermera i febr. 1923 skaffat mig bekräftelse på dessa uppgifter vände jag mig å tjänstens vägnar till skolrådets ordförande med fördrägan, huru med saken förhölle sig och erhöll, likaledes i tjänsten, det svaret, att ingen behörig sökande funnits att tillgå, då befattninen tillsattes. (Då hade jag emellertid redan avstyrkt statsbidrag till tjänsten för höstterminen 1924, med vilken åtgärd skolrådet synes hava låtit sig nöja).
Hösten 1924 gjorde skolrådet hos Skolöverstyrelsen framställning gom rätt för Eva Myrén att, utan hinder därav, att hon icke avlagt därför föreskriven examen, söka och innehava e. o. anställning vid Alskogs småskola. Denne framställning blev av löverstyreelsen avslagen. Ansökningen uppropad påföljande år och blev då beviljad. Fröken Myrén kunde alltså för läsåret 1925-26 innehava tjänsten i egenskap av e. o. småskollärarinna. Under läsåren 1926-27 och 1927-28 har tjänsten innehafts av examinerade småskollämrinnan Hedvig Björkman.
Det som kan påkalla uppmärksamhet i ovan anförda händelseräcka synes, skriver folkskolinspektören, företrädesvis vara dels dröjsmålet med att hos skolöverstyrelsen söka tillstånd att uppehålla tjänsten med icke ordinarie lärarinna och tjänste tjänstens besättande läsåret 1924-25. Vid bedömandet härav synas följande förhållanden kunna vara att beakta:
Kyrkoherdebefattningen i pastoratet stod vakant vid tiden för tjänstens ini äktande varför ordföranrleaskapet i Alskogs skolråd kom att skötas av flera olika innehavare Alskogs församlink var från början icke villig att ikläda sig några större kostnader för tjänsten uppehållande, allra minst att uppföra lärarinnebostad. Sedan det konstaterats. att bostad för lärarinnan i skalans närhet icke kunde uppbringas stod skolrådet inför valet att vid tjänsten söka bibehålla fröken Myrén, som hade föräldrahem i församlingen, eller också mötas av församlingens beslut am ttyyänsteno indragande. Detta har meddelats mig av bl. a. kyrkoheden A. Kronqvist i Burs, vilken någon tid under 1924 innehade prästerligt förordnande i pastaratot. (Numera lär stämningen vara en helt annan. Fösamlingean uppges nu vara beredd ätt för lösande av sin skol- fråga bygga antingen nytt skalhus eller ny bostad för sina tvänne lärare.)
Den 6 juni 1926 anföree tem alsxogsbor hos skolöverstyrelsen klagomål över att tjänsten besatts med examinerad innehavare somt påyrkade ändring. Ärendet föranledde icke till någon skolöverstyrelsens åtgärd.
Alskogs småskola har såväl und.r fröken Myréns som under fröken Björkmans tjänstetid varit oklanderhgt skött och har till Mbo motsvarat sitt ändamål att meddela en grundläggande undervisning. (Lönekungörelsen § 18 e).

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 november 1928
Nr 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *