Egnahemsupplåtelserna från kronans domäner.

I kronojordssakkunnigas betänkande rörande försäljningar och andra upplåtelser från kronagns domäner lämnas en redogörelse för inkomna svar å en enquête till länsstyrelserserna, domänintendenterna och hushållningssällskapens förvaltningsutskott.
Bl. a. har framställts frågan, huruvida vederbörande egnahemsorgan i allmänhet begagnat sig av dem beredd möjlighet att vid uppskattningsförrättning inkomma med framställning om kronoegendoms disposition förr egnahemsändamål. Av svaret framgår, attendast undantagsvis skett och anledningen uppges i flera fall vara, att tillgång till enskild jord funnits i tillräcklig mängd. Dylika uttalanden föreligga från bl. a. Gotlands län.
I flertalet yttranden har icke glorts någon erinran mot nu gällande bestämmelser om sammansättningen av uppskattningsnämden. Länsstyrelsen i Visby har påpekat, att i saknad av domänintendent har i länet efter kronofogdetjänsternas indragning anlitats landsfiskalerna samt för förrättningar å stadens område magistratsledamot. För åstadkommande av enhetlighet anser länsstyrelsen landsfogde lämpligen kunna anlitas i alla förekommande fall och sådant genom uttryckligt angivande i författningsstaten möjliggöras. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 November 1928
N:r 260

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *