Domkapitlet ingriper i Alskogsaffären.

Skolrådsordföranden känner icke de 60 sökandena.
Domkapitlet nar nu på nytt upptagit frågan röranda lärarinnetjänsten i Alskog, denna gång från en ny sida. Domkapitlet har nämligen intresserat sig för det förfasande, som skolrådet i församlingen använt vid tjänstens uppehållande, en fråga, vilken som bekant föranlett en livlig uppmärksamhet i pressen.
Vid den undersökning, som domkapitlet igångsatt, har det först vänt Sig till skolrådets ordförande, kyrkoherde E. Delumiére. Denne har anbefallts att till domkapitlet inkomma med så noggranna upplysningar som möjligt, dels huru lärarinnetjänstem. vid Alskogs tillfälliga småskola uppehållits under tiden sedan den 18 okt. 1922 med uttryckligt angivande, huruvida tjänsten i varje särskilt fall bestritts av e. o. lärarinna eller uppehållits med vikariat, dels i varje särskilt fall, då fråga om tjänstens uppehållande förevarit, vilka personer, som inom behörig tid anmält sig som sökande till tjänstein, dels huruvida dessa personer varit examinerade eller icke, dels i tidsföljd, vilka personer under nu ifrågavarande tid uppehållit tjänsten med angivande för en var av den tid vederbörande utövat tjänstgöringen, dels ock slutligen huruvida dessa personer varit examinerade eller icke.
Kyrkoherde Delumiére har med anledning därav inkommit till domkapitlet med en skrivelse i ärendet. Han sammanfattar därvid sitt svar på följande sätt:
Lärarinnetjänsten vid Alskogs tillfälliga småskola har under tiden 18 okt. 1922-1 juni 1926 uppehållits av vikarie.
Under tiden 1 sept. 1926-1 jan. 1928 har e. o. lärarinna varit anställd.
Vid tillsättandet för varje gång under förstnämda period hade i behörig tid (före 1 sept.) endast en sökande anmält sig, nämligen oexaminerade Eva Myrén samt under sistnämda period endast ex. lärarinnan Hedvig Björkman.
Nämda båda lärarinnor ha också tjänstgjort under resp. perioder.
Vikarien under de fyra läsåren 1922-26, oexaminerade lärarinnan Eva Myrén, hade genomgått tre terminer vid Detthowska småskollärarinnesseminariet i Stockholm och av statens folkskoliaspektör godkänts som kompotent att som vikarie, då ingen examinerad sökande fanns att tillgå, uppehålla undervisningen vid den tillfälliga småskolan.
För övrigt meddelar kyrkoherden att församlingen haft av skolöverstyrelsen meddelad rätt att t. o. m. utgången av läsåret 1927-28 anställa e. o. lärarinna vid småskolan. Frågan om de inför donikapitlen ingivna intygen av två lärarinnor, som uppgivit, att de bearbetats att i återtaga sina ansökningar, beröras också av kyrkoherden, som anför:
Enligt uppgift från förutvarande skolrådsordförauden i Alskog herr kyrkoherde K. A. Widegren, hade jämte Eva Myrén vid ledighetens kungörandes första gången år 1922 en lärarinna Nilsson från Rone anmält sig. Men utan ordförandens känhedom ororsaken, hade hon före tjänstens tillsättande med Eva Myrén som vikarie begärt att få återtaga sin ansökan. Denna kvarstod alltså som ensam sökande.
Under kungjord ledighet för respektive läsåren 1923-26 hade intill reglementsenlig lästids början ingen examinerad sökande anmält sig.
Den av lärarinnan Hedvig Björkman i en föregående klagoskrift omnämda lärarinnan Anna Helling var icke behörig sökande läsåret 1924-25. Hennes ansökan var daterad den 4 sept. 1924 och ankom till pastorsexpeditionen den 9 sept. Men undervisningen vid småskolan hade enligt reglementet tagit sin början redan 1 sept. Emedan denna ansökan av nämda Hedvig Björkman och hennes ombud felaktigt använts i artiklar uti tidningspressen, bifogas sagda ansökan nu i original som bilaga till domkapitlet. Vid följande ledighet hade nämda Helling antagits som ordinarie inom annat skoldistrikt, varför hon icke senare förnyat sin ansökan.
Domkapitlet har nu låtit frågan gå vidare till folkskolinspektören.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 November 1928
Nr 257

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *