Tillkännagifvande.

I anseende till den numera och synnerligen under spannmålsskeppningstiden stegrade trafiken å Gotlands jernväg, hvarvid svårighet uppstår att tillfredsställa trafikanternas anspråk på jernvägsvågnars tillhandahållande, har jernvägsstyrelsen, till förekommande deraf att af trafikant bestäld jernvägsvagn vid lastning eller lossning utan jernvägens förvållande qvarhålles utöfver i reglementet för trafiken å jernvägen medgifvyen tid, bestämt att vagnshyra, beräknad till 2 kronor för hvarje begynnande dygn, hvarunder vagnen sålunda gvarhållits, skall vederbörande trafikant påföras.
Visby den 19 September 1891.
Jernvägs-Styrelsen.

För transporter af gods, som med jernvägens vagnar forslas å den till Visby hamn gående bibanan utan att jernvägens hufvudbana för samma gods? transporterande tages i anspråk, och hvilka transporter af jernvägen ombesörjas i den mån det finnes tillgång på vagnar, som icke äro behöfliga för trafik å jernvägens hufvudbana, är frakten för hvarje vagnslast tills vidare bestämd till 3 kronor.
Visby den 19 September 1891.
Jernvägs-Styrelsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *