Härmed tillkännagives

ett redovisning avgivits och slutligt utdelningsförslag upprättats i handlanden Alfred Elfords konkurs, att dessa handlingar fr. o. m. den 9 innev. augusti hållas tillgängliga å stadsfiskalen Wilh. Reméns kontor i Visby, att klander mot redovisningen anhängiggöres på sätt och inom tid, som stadgas i 191 § konkurslagen samt att klander mot utdelningsförslaget skall skriftligen anmälas hos konkursdomaren vid Visby rådhusrätt inom 30 dagar från sistnämda dag.
Visby den 4 aug. 1928.
Carl Lindström
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Augusti 1928
N:r 182

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *