Visby friförsamling

firade i går sitt andra årsmöte härstädes i goodtemplarlokalen vid Södra Murgatan. Till följd af det svåra ovädret var mötet endast fåtaligt besökt såväl af predikanter som åhörare. Förhandlingarne började kl. 10 f.m. med sång och bön, hvarefter församlingsföreståndaren herr P. A. Wassberg å församlingens vägnar helsade de närvarande välkomna. Predikan hölls derpå af hr Wassberg öfver dagens högmessotext och upplästes årsberättelsen, hvaraf framgick att sammankomster hållits 2 gånger hvarje helgdag samt 1 gång i veckan, då predikan vanligen hållits af föreståndaren. Församlingen hade också besökts af gotländska missionsförbundets predikanter och svenska missionsförbundets reseombud m. fl. Ett årsmöte hade hållits i Januari och ett missionsmöte i Augusti. Söndagsskolan hade fortgått och lärjungeantalet ökats. Två syföreningar hade varit i verksamhet och 2 försäljningar å deras arbeten hållits.
Under året hade 3 församlingsmedlemmar dött, 3 utflyttat och 3 sjelfmant utträdt, men under samma tid hade 8 nya upptagits och 8 inflyttat. Församlingen utgjorde nu 33 själar. Inkomsterna under året utgjorde 546 kr 83 öre och utgifterna 547 88 öre, hvadan en brist uppstått af 1 kr. 5 öre.
Efter en kort betraktelse afbrötos sedan förmiddagsförhandlingarne : för att fortsättas kl. 3 e.m., då predikanten Andersson från Vamlingbo höll en kort predikan öfver Joh. 5: 24, hvarefter diskussion vidtog öfver frågan:
Hvilka äro de kristnas fröjdeämnen enligt Guds ord ?
Under diskussionen framhölls, attdet egentligaste fröjdeimnet voro Gud och hans ord.
En annan fråga lydde:
Hvilka äro grunderna för den kristna brödrakärleken ?
Enhälligt framhölls att förnämsta grunden var Gud, som sjelf är kärleken. Kraftigt framhölls det orätta i att låta olika läromeningar skilja de kristna åt.
Mötet afslutades med en kort predikan af föreståndaren öfver Uppb. 3: 7—13.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Februari 1888
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *