En förolyckad storhet

kan man med skäl kalla den i förra veckan å Salvoren strandade engelska ångaren York City. En gång förut har York City varit utsatt för ett olycksöde på våra kuster. Den 23 November syntes utanför Östergarn, såsom vi då i ett bref från lands bygden omtalade, en större obekant ångare signalera mot land, men på grund af storm kunde ingenting göras, utan försvann ångaren efter några timmar. Detta var York City, då på väg från Savannah till Reval med last af 6,000 balar bomull, värda icke mindre än 1,200,000 kronor. Elden dämpades dock lyckligen med ånga, sedan omkring 500 balar förstörts, hvarpå ångaren fortsatte resan.
Och nu, på återresan från Raval med en last af omkring 30,000 tunnor hafre förolyckas den vid samma gotländska kust, fastän längre norrut. Onsdagen 21 dennes afgick York City från Reval. Den hade hårdt och blåsigt väder samt snötjocka, På torsdagen varskoddes en fyr, som man antog vara Norsholms, hvadan man märkte att man kommit ur kursen, som genast ändrades. Efter en stund såg utkiken en prick, och som man trodde denna vara den yttre, som utmärkte Salvorens ref, ansåg man sig hafva kursen klar — och efter några ögonblick rände York City med full fart upp på refvet, 6 fot högt. Pricken var ej den yttersta, utan i stället den tredje i ordningen.
Genast på torsdags eftermiddag i det kalla och stormiga vädret började räddningen af besättningen från Fårö. I 24 timmar arbetade räddningsmanskapet oafbrutet, och blefvo under tiden både genomfrusna och genomvåta, så att de liknade isstoder. Vanliga menniskor skulle ha dött under dylika strapatser. Slutligen lyckades dock arbetet, i det halfva besätt ningep, som inalles utgöres af 26 man, i den egna lifräddningsbåten och den andra hälften i Fårösundsbåten räddades öfver till Poseidon, som låg i närheten. Nu är besättningen inqvarterad i bondgårdarne på Fårön. Bland dem finnes en som är infödd kines och tjenstgör som stewart. Han är gift med en engelska.
York City ligger nu ganska jämt på grundet å grusbotten och antages hafva lidit jämförelsevis ringa skador, ehuru akterskeppet gräft ned sig något i gruset. Neptuobolagets kaptener anse dock, att om de få ett par dagars vackert väder på sig, ångaren skall kunna räddas, hvarefter den troligen kommer att föras till Stockholm för att reparera. Lasten, som tillsammans med ångaren är värd 600,000 kro nor (ångaren ensamt är assurerad för 360,000 kronor) är likväl till tre fjerdedelar förstörd, enär endast det öfre lagret kan användas. Det var tal om att härifrån Visby sända ut fartygen Moya och Svante för att berga lasten, men det förslaget har måst förkastas. I stället har bergniogsarbetet i går börjats af en Neptunbolaget tillhörig och vid Fårö stationerad »börding,» ett afmastadt skepp, som lastar 6000 tunnor.
York City, som mäter 1530 registerton och är 3-däckad, är bygd i West-Hartlepol år 1881, äger 200 hästkrafters maskin och var ursprnogligen afsedd för boskapstransport mellan Boston och London, Nu var den ej fullastad, men när den innehar hel last rymmer den — för att göra en jämförelse — ungefär 12 gånger så mycket som Tjelvar. Den är näst efter Gothembourg City, som för ett par år sedan förolyckades här, den största ångare som strandat på gotländska kusterna.
York City är assurerad i bolaget »Norra Ensgland», hvars agent troligen befinner sig på väg hit. Lasten är delvis försäkrad i Bresslau, i ett bolag, hvars agent är konsul Broander på Ronehamn.
Befälhafvaren på York City är en helt ung man, ej mer än 31 år, och har;pröfvat mången dust med sitt fartyg. I somras räddade han bland annat 240 menniskor från oden i Atlanten upp brunna ångaren City af Montreal. Såväl befälhafvare som besättning qvarblifva tills vidare på Fårö.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 December 1887
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *