Borgenärerne

uti Östergarns Handelsbolags vid Gotlands norra häradsrätt anbängiga, denna dag började, konkurs kallas att fredagen den 10 Febr. 1888 före kl. XII på dagen inför domhafvanden i Gotlands vorra härad å tingsstället Alleqvia sina fordringar bevaka.
Visby den 9 December 1887.
DOMHAFVANDEN.

Borgenäreroa i ft. d. hemmansägaren Johan Olofssons på Suderbys i Vänge socken konkurs kallas härmed attsammanträda å Suderbys i nämda socken tisdagen den 20:de innevarande December kl. 10 (Tio) f. m. för att granska redovisningen öfver konkursboets förvaltning och åt förmånsrättsägande for driogsägare upprättadt utdelningsförslag samt för bestämmande af arvode åt för valtningsmännen.
Åt icke förmånsrättsägande fordringsägare lemnar konkursstyrelsen ingen behållning.
Kräklingbo den 4 December 1887.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i f. d. hemmansägaren Carl Petterssons på Rofvalls i Vänge socken konkurs, kallas härmed att sammanträda å Rofvalls måndagen den 19:de innevarande December kl. 2 e. m. för att granska redovisningen öfver konkursboets förvaltning och åt förmåsrättsberättigade fordringsägare upprättadt utdelnivgsförslag samt för bestämmande af arvode åt förvaltningsmännen.
Åt icke förmånsrättsägande tordringsägare lemnar konkursmassan inga tillgångar.
Kräklingbo den 4 December 1887.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Byggmästaren P. Petterssons borgenärer kallas härigenom till sammankomst å rådbnoset tisdagen den 20 innevarande December kl. 10 på dagen) för att erhålla redovisning för boets förvaltning och granska uppgjordt förslag till utdelning.
Visby den 5 Dec. 1887.
KONKURSFÖRVALTNINGEN.

Alla, som äga fordringar i aflidne O. F. Dahlströms, Linogsartve i Eskelhem, dödsbo, torde sammanträda vid Lingsarfve, måndagen den 19 innevarande Dec. kl. 10 tf.m. för att få kännedom om boets skulder och tillgångar, samt för att öfverenskomma och besluta om boets realisering för undvikande af konkurs.
Eskelhem den 7 Dec. 1887.
Aug. Johansson, Carl Olsson,
t. f. förmyndare.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 12 December 1887.
N:r 99.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *