Kongl. maj:t

har, enligt generalorder den 21 sistl. Mars, i nåder befallt, att nedan uppgifna vapenöfningar med Gotlands Nationalbeväring skola innev. år ega rum, in- och utryckningsdagarne oberäknade, nemligen
Officersmöte under 12 dagar från och ned den 10 Maj;
Befälsmöte för allt öfver och underbefäl samt spel vid infanteriet och jägarne under 6 dagar från och med den 1 Juni;
Befälsmöte för allt öfver- och underbefäl samt spel vid artilleriet under 13 dagar från och med 1 Juni, med en veckas förutgången kilning för det underbefäl, som förut ej bevistat något befälsmöte vid detta vapen; samt
Batterimöten för artilleriet och kompanimöten för jägarne under 6 dagar, för Södra- och Medelbataljonerna från och med den 15 samt för artilleriet, Wisby och Norra bataljonerna från och med den 22 Juni.
Derjemte har Kongl. maj:t i nåder tillåtit, att national-beväringens trumpetare, hornblåsare och trumslagare må inkallas till öfningar under 6 dagar utöfver tiden för befäls- och kompanimötena, samt att dessa öfningar må taga sin början den 25 Maj.
Till följd häraf skall samling ske i Wisby vid batteri- och kompaniebetemas qvarter den 31 Maj kl. 5 e. m. för underbefälet at artilleriet, infanteriet och jägarne samt den 24 Maj kl. 5 e. m. för det underbefäl vid artilleriet, som förut ej bevistat något befälsmöte vid detta vapen.
Till batteri- och konipanimätena för artilleriet och jägarne, hvilka skola hållas å vanliga mötesplatser, skall samling ske den 15 och 22 Juni kl. 5 f. m.
Trumpetarne, hornblåsarne och trumslagarne samlas vid musikbefälhafvarens qvarter den 24 Maj kl. 5 e. m.
Målskjutning med handgevär kommer att verkställas å vederbörande mötesplatser alla dagar under ofvannämnde möten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 Maj 1874
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *