Stadsfullmäktige

kallna till sammanträde å rådhuset tisdagen den 8 innevarande maj kl. 6 e. m., därvid till behandling förekomma följande ärenden:
1:o) Val av justoringsmän av dagens protokoll samt bestämmande av tid och plats för detta protokolls justering och uppläsning.
2:o) Hulda Karlssons, Edvard Manfred Olofssons, Aktiebolaget Visby Bryggeriers och Frieda Graehlerts ansökningar om tillstånd till utskänkning av pilsnerdricka.
3:o) Val av 3 vittnen och 2 suppleanter vid realskoleexamina vid läroverket innevarande år.
4:o) Vederbörande revisorers berättelse över verkställd granskning av systemaktiebolagets i Visby räkenskaper och förvaltning för år 1922.
5:o) Motion av herrar ordföranden, Ekman och Gerdén i fråga om ingående till Kungl. Maj:t med ansökan om rätt för läroverket att mottaga kvinnlig ungdom å gymnasialavdelningen för att där kunna avlägga studentexamen.
6:o) Ansökningar om infäste av
a) Hugo Uppenberg å stadsjordstomten n:r 100 i Klinterotens 3:e kvarter,
b) Mary Stenmark A stadsjordstomten n:r 101 i Klinterotens 4:e kvarter,
c) H. Gardsten å den del av tomten n:r 7 i Klinterotens 1:a kvarter, som utgöres av stadsjord.
7:o) Drätselkammarens hemställan om försäljning till Hugo Johansson av tomten n:r 7 i Visborgsrotens 18:e kvarter.
Förberedande sammanträde hålles ovannämnda dag kl. 6 e. m.
Visby den 3 maj 1923.
Ordföranden.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Maj 1923
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *