Från landsbygden. Stånga.

STÅNGA, 2 maj.
Den sedvanliga »majtorgdag» har i dag hållits härstädes under gynnsamma väderleksförhållanden. Tillförseln av kreatur har varit mycket ringa. Sedan gammalt äger ju också denna torgdag sin största betydelse icke i fråga om kreatur, utan mera som en utflykt för ungdomen och försäljning av hattar, av vilken vara omsättningen varit ganska livlig.
På eftermiddagen demonstrerade kapten Runeborg den av aktiebolaget Lux tillverkade eldsläckningsapparaten Tempus. En vedtrave övergöts med omkring 10 liter bensin och antändes. Genast flammade lågorna högt men släcktes så gott som ögonblickligen, sedan apparaten trätt i verksamhet. Den samstämmiga uppfattningen om apparatens betydelse var, att den borde finnas i varje by och större samhälle, samt att om varje tröskbolag läke en sådan apparat medfölja sitt ångtröskverk skulle om ej alla dock de allra flesta av de eldsvådor, som nu uppstå genom dessa verk och förorsaka brandstodsbolagen en ej ringa utgift, dämpas och släckas utan att hava gjort någon nämvärd skada.
Valborgsmässoaftonen firades härstädes med den sedvanliga majelden å »Bjergebacke». Sångföreningen sjöng några vackra vårsånger, musikorkestern spelade glada melodier, och man hurrade för våren och dess snara ankomst.
Ett smärtsamt dödsfall, som väckt förstämning i vida kretsar, inträffade här natten till förliden gårdag, då lantbrukaren O. J. Jakobsson, Starrlause, avled. Den bortgångne var i ordets bästa bemärkelse en hedersman. Att han varit betrodd med de inom kommunen vanliga hedersuppdragen, är ju en helt naturlig sak. Bland de uppdrag han på ett synnerligt förtjänstfullt sätt innehaft bör i första rummet nämnas ledamot av skolrådet, vilken befattning han på grund av tilltagande sjukdom avsade sig vid sistförflutna decemberstämma. Sällan träffar man i ett skolråd en man med sådant intresse för skolans arbete och för folkupplysningen i sin helhet, som vad han visade. Säkerligen har han ock gjort sitt inflytande gällande flera gånger på det gällt förbättrandet av socknens skolväsende. Hans minne skall länge leva inom socknen.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Maj 1923
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *