Ur dagens post. Kriget.

Nordsjötrafiken efter blockaden.
Ett par danska ångare ha återvändt till Köbenhavn från England sedan tyska blockaden började.
Befälhafvarna ha endast sett ett engelskt krigsfartyg, nämligen ett vaktskepp, för hvilket de uppvisade sina papper. Inne vid engelska kusten hade de iakttagit ett par engelska torpedjagare.
Naturligtvis höll man dygnet om skarp utkik efter tyska undervattensbåtar, men ej det minsta kunde upptäckas. Alle man hade dessutom under nätterna legat med kläderna på, ifall något skulle inträffa.
Befähafvarna ansågo, att det är de flytminorna som fortfarande äro de farligaste. Man hade sett två stycken flytminor, men det var till all lycka på dagen, så att man kunde undvika dem.
Vidare berättade de, att de brittiska trupptransporterna till Frankrike nu ej längre gå öfver le Havre utan i stället till hamnar, som ligga närmare Atlanten.

Trafiken på Holland och Danmark nästan fullständigt stoppad.
Tägl. Rundschau meddelar från Haag: Mer och mer börja de senaste dagarnas åtgärder visa sina verkningar. De i holländska hamnar liggande neutrala fartygen våga icke mera löpa ut, utan att måla sin nationalflagga i största dimensioner på sidorna. Ett antal skandinaviska fartyg målas för närvarande på detta sätt i Rotterdam. Den engelska posten inträffar i Holland nu från 50 till 72 timmar försenad. Äfven handeln lider af betydliga förseningar beträffande engelska varor, hvarför under de senaste dagarna betydligt flera beställningar gått till Tyskland. Den engelska kolexporten till HoIlarnd har blifvit fullständigt instäld. Äfven på holländska fartyg kom det i dag på morgonen till arbetsinställelser.
Hufvudsakligen är det trafiken på Holland och Danmark, som nästan fullständigt stoppats. I många hamnar i England lär, enligt trovärdiga personers berättelser, rent af panik råda bland sjömännen och trots anbud på dubbel aflöning är det icke möjligt att uppbringa en sjöduglig besättning ens för en enda ångare. Ryktesvis förljudes att underhandlingar pågå mellan Lloyds och regeringen i syfte att nedsätta premierna och att i stället af vertaga en del af risken.

U. S. A. svarar Tyskland.
Framställer åtskilliga förslag.

Enligt hvad Wolffs telegrambyrå erfar afgaf Förenta Staternas ragering i förgår sitt svar på den tyska noten, hvilket svar innehåller åtskilliga förslag, som nu skola pröfvas på kompetent håll..

Sju hydroaeroplan öfver Temsenmynningen.
Från Colchester meddelas, att man i tisdag afton såg 7 hydroaeroplan passera öfver Maplin Sands i nordvästlig riktning.
Maplin Sands ligger i norra delen af Themsenmynningen.

Från Dardanellerna.
Ett snöpligt slut.

Engelska amiralitetet meddelar, att dåligt och osiktbart väder i förening med stark sydvästlig ’blåst afbrutit operatonerna mot Dardaiiellerna. De yttre forten toge allvarlig skada af bombardemanget 19 dennes.
Det blir således, åtminstone t. v., inte af med det af Times’ militära medarbetare för ett par dagar sedan bebådade intagandet eller förintandet af Konstantinopel.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 Februari 1915
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *