Domaremerit.

Vid Gotlands norra häradsrätt afkunnades den 18 december utslag i mål mellan grosshandlanden J. Hägg m. fl. å ena sidan, kärande, och handlanden Carl Nordgren samt Johan Abrahamsson, svarande, tilltalade för stöld att undergå, den förre 2 års straffarbete och den senare 4 månader å härvarande cellfängelse. Ehuru båda svarandena förklarade sig missnöjda med utslaget, erhöllo de likväl icke sina papper förrän den 8 januari detta år, hvadan häradsrättens ordförande således hållit dem häktade i fjorton dagar öfver den i lag föreskrifna tiden för protokollens aflemnande.
Godt och väl, att Nordgren och Abrahamsson nu halva besvärat sig; men frågas huru hade det gått med domaren om svarandeparterna förklarat sig nöjda och velat räkna sin strafftid från den dag sådant skett? Eller om vi vända frågan! Om en rik och mäktig person varit den brottslige månne då också domaren skulle halva vågat taga sig julferier på den dömdes bekostnad?

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Januari 1874
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *