Ur dagens post. Kriget.

Den 18, februari.
En engelsk krigslist.

Ur tillförlitlig källa meddelas i Berlin: England har med afsikt. spridt ett rykte om att ångaren Whitby Abbey skjutits i sank af en tysk undervattensbåt. Faktum är, att ångaren kryssar i Nordsjön, armerad och med besättning af krigsfartygsmatroser.

Krigsfartyg eskortera.
Troligtvis får man nu vänta någon tid på nyheter från min- och undervattensbåtskriget. De stora engelska linjernas ång tre komma att eskorteras af krigsfartyg tills de befinna sig långt ute i öppen sjö.

Nya undervattensbåtar för blockaden?
London-tidningarna påstå, att Tyskland icke kommer att uppehålla blockaden med vanliga undervattensbåtar, utan med stora nybygda dykbåtar af en särskild typ, hvilka vore i stånd att länge hålla sjön, utan någon som helst stödjepunkt.

Fransk kritik af den engelska flottan.
I Revue des deux Mondes kritiserar amiral Degouy den engelska flottans verksamhet. Han förklarar att det enda medlet att förhindra de tyska undervattensbåtarna, aktion ar att ödelägga dess stödjepunkter. Det är underligt att flottbasen i Zeehrügge icke för länge sedan blifvit ödelagd. Man kan också förvånas öfver att de öfriga stödjepunkterna vid de tyska kusterna ännu existera. Vid krigets början skulle det ha varit lätt för den engelska flottan att ödelägga dem genom öfvernmpling. Storpolitiska förhållanden, som man först sendre kan dryfta, ha förhindradt detta, men problemet kvarstår fortfarande. Lösningen har emellertid blifvit svårare nu än under augusti.

Kriget i öster.
Warschau hotadt.

Novoje Vremja meddelar, att tyskarna genombrutit de ryska ställningarna framför Warschau på en massa punkter, och ryska korrespondenter meddela, att tyskarna forcera sin offensiv mot Warschau med ständigt större våldsamhet.

De ryska förlusterna under senaste débacie.
Resultatet af segern i Ost-preussen visar sig öfverstiga alla förvåntningar. Man räknar nu mer än 30,000 fallna ryssar och 60,000 sårade, så att de ryska förlusterna med de 50-60,000 fångarna skulle uppgå till öfver 150,000 man i detta slag.

Också Czernowitz utrymdt.
De ryska styrkorna i Bukovina uppgå enligt ryska tidningar till omkring 50,000 man och några kosackafdelningar. Hela terrängen väster och söder om Czernowitz var skyddad genom en rad fältbefästningar ända till ett afstånd af 10 km. från staden, men då de väntade ryska förstärkningarna emellertid icke inträffande, har nu Czernowitz blifvit utrymdt.
Ryssarna ha i stället förskansat sig i Sadagora, omkring 7 km. från Czernowitz.

Bulgarien och ”ententen”.
Från Konstantinopel meddelas; att Tanin bekräftar underrättelsen om de brittiska och franska fartygens blockering af den bulgariska hamnen Dedeagatsch. Engelsmännen och fransmännen uppträda som om Bulgarien befunne sig i krigstillstånd med trippelententen och låta icke något fartyg med lifsmedel löpa in af fruktan för att de kunde vara bestämda för Tyskland eller Östarrike. Undersökningarna utföras nued obönhörlig stränghet till skada för den neutrala skeppsfarten och Bulgariens ekonomiska intresse.

Rysk-rumänsk schism?
Ryska sändebudet i Bukarest har anländt till Petrograd. Till en Petrogradtidning telegraferas från Bukarest, att man i politiska och parlame itatiska kretsar på olika särt komnenrerar det tyska sändebudets helt oväntade afresa till Petrograd.

Förolyckadt krigshydroaeroplan.
En korrespondent till Wolffs Bureau meddelar från Vlissingen: I går afton införde en holländsk torpedbåt ett brittiskt hydroaeroplan, bemannadt med en officer, hvilket upptagits i närheten af Scheldemynningen. Officeren har internerats.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *