Fältkrigsrätt,

bestående af major Bäckström, ordf., auditör Wiman, kaptenerna Beselin och Eek och löjtnant Andreasson, har i dag sammanträdt å artilleriet för att verkställa utredning dels angående de vid skenfärden utför Högklint förolyckade två hästarna, tillhörande infanteriregemetets stab, och dels angående ersättningsskyldighet för en kronan tillhörig störtad häst.
Till förhöret i det första målet voro inkallade värnpliktige A. J. V. Jakobsson, H. P. Vestberg, N. O. N. Viman och L. J. K. Levander. Det var Jakobsson som vid olyckstillfället varit kusk. Hästarna hade som bekant skrämts till sken af en automobil, hvarvid de ryckt till så häftigt, att samtliga å vagnen varande personer fallit af.
För utredning rörande det andra af de båda målen voro en furir och tre volontärer inkallade till förhör.
Af den vid rätten förebragta utredningen framgick det, att i intetdera målen de till förhör inkallade bevisligen hade gjort sig skyldiga till något slarf eller någon försummelse, hvarigenom olyckorna inträffat.
Efter enskild öfverläggning frikände också krigsrätten samtliga svarandena. Kronan får alltså i båda fallen vidkännas förlusten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *