Från landsbygden.

Klinte, 28 Mars.
En begrafning,
mer än vanligt bögtidlig och gripande, förrättades här i dag, då medicine kandidaten Herman Snöbohm på sin 27:e födelsedag invigdes till grafvens ro.
Den med blommor och kransar — blaud hvilka märktes en från Gotlands nation i Upsala, —betäckta kistan iubars i templet under afsjungandet af psalmen 461 vers 1, som sjöngs af en utvald sångkör, hvarefter vice pastor A. Ahlander förrättade jordfästningsakten, dervid han, i högstämda och till hjertat gående ord förklarade det naturliga och menskliga, ja sant kristliga i sorgen och saknaden hos föräldrar och syskon samt vänner, då de stå vid griften af en förhoppningsfull son, en kärleksrik broder ech en god vän.
Sedan »Integer vitae» och ytterligare en sång på ett ypperligt sätt sjungits af en qvartett bland den aflidnes slägtingar och värmare bekanta, utbars kistan till sitt sista hvilorum.
Ea efter våra förhållanden ovanligt stor menniskoskara öfvervar den högtidliga akten, och visades från allmänhetens sida de djupt bedröfvade föräldrarna det största deltagande, som synnerligast egnades den vid grafven nästan förkrossade modren, hon som hjelpt och tröstat så många fattiga och lidande här i vår ort.

I Hemse
hölls i onsdags och torsdags stort missionsmöte, ovanligt talrikt besökt synnerligast på torsdagen, då folkmassan bildade kö utanför missionshusets båda ingångar. Det var frälsningsarméns musikkår, som ditlockat denna stora folkmängd.
På onsdagen börjades kl. 11 med predikan af predikanterna Åhblqvist och” Skedin, som räckte till kl. 1, hvarefter hölls rast till kl. ungefår 1/2 3, då samtal vidtog öfver frågorna: »Hvad vill det säga, att göra sina själar rena i sannings lydnad enligt I Petri 1:22?» »Hvad menas med det profetiska ordet och hurn böra de troende akta derpå enligt 2 Petri 1:19?» och »Huru förverkliga de troendes enhet i anden enligt Efeserbrefvets 4:2 och följande?» hvilka frågor endast delvis besvarades. Derefter höll frälsningsarméns föreståndare i Visby ett tal med ledning af berättelsen om huru Kristus uppväckte enkans son i Nain. Talaren sade sig icke kommit hit som predikant utan som musikant.
Emellertid sammanträdde derefter ombuden och varade deras sammankomst endast till kl. 8. Nämnas bör, att nu influtna medel redan utgjorde öfver 500 kr. från årets början.
På torsdagen börjades kl. 10 med predikan af Jacobsson och Hevdrikson, hvarefter, sedan några sånger afsjuvgits, samtal vidtog öfver frågorna »Huru förstå och förverkliga Lukas 16:9?» och »Haurn praktisera Rom. 12:2 jämfördt med Ef. 1:17, 18 och 19?2» Under detta samtal yttrade sig ordf. Johansson från Hogrän, Vessman från Slite, Jacobson, byggmästare Pettersson, Hesdrikson, Erikson m, fl. Rast hölls sedan från kl. 2 till balf 4, hvarefter en del predikanter och talare stälde allvarsamma erinrivgar till folket, hvarpå Hellberg från Visby afslöt mötet med ett tal. De-refter vidtog likväl ett bönemöte, som varade till kl. 8 e.m.

Den 24 Mars
kom i lärkan och staren till våra bygder här på söder.

Vid ångsågen
i Stånga inträffade häromdagen den olyckshändelsen, att en sr fick sin hand in i sågverket, hvarvid han förlorade ena tummen.

Glöm ej
att skaffa rymliga och djupa stunkor till nu anländande vårsångfåglar.

Till folkhögskolans
elever ankom på telegrafisk väg — Mariebebådelsedag — den glädjande underrättelsen, att de tolf från Gatlands landsbygd sökande ynoglingarna (deraf sex, som nu tilllöra folkhögskolan, och 6, som förut bevistat skolan), alla erhållit resestipendier, hvartdera 150 kr., och skola vara i Visby onsdagea 7 April, då de alla följande morgon med postångaren »Sofia» komma att afgå till sitt föresatta mål Skåne, der sommaren kommer att tillbringas.

En gåfva
i penningar förärade de många kyrkobesökan de församlingsborna i Alfva kyrka Mariebebådelsedag deras tjenstgörande predikobiträde fil. kand. T. Petersson, hvarför gåfvoemottagaren hembar församlingsemedlemmarna sitt hjertliga tack.

En strid
utkämpades för några dagar sedan å en bondgård i en socken här i södret mellan 2 skogens bevingade invånare, en vanlig hönshök och en skata. Denne skogens höfding slog ned på skatan i hopp att få ett godt rof, men der blef en kamp för tillvaron på lif och död.
Eget var det att se, när de båda fåglarne några ögonblick fått kämpa med hvarandra, att de samtidigt blefvo liggande stilla och befannos döda.

Sundre, 27 Mars.
I en obehaglig belägenhet
råkade häromdagen en af denna orts skytter. Utkommen på siöisen märkte han underjagtifvern ej förr än sent omsider, att isen, ifö!jd af vattendrag, hade lossnat från stranden och gifvit sig på väg utåt. Då ban till slut observerade detta blef ban — säger han sjelf för ett ögonblick rådlös; men så kom han på den idén att skjuta sitt skott i luften, hvilket hade till följd att några arbetare, fom befunno sig i närheten, varsnade bans belägenhet, skyndade till och med en låvg ståvg (båt fans icke i närhetev) bjelpte honom åter i land.

Om sjöisen.
Öppet vatten och glittrande böljor. Något driis kunna vi se fara härförbi om dagarne; men om detta blidväder oafbrutet fortgår, skall all is invan kort vara försmält. Om dagen har termometern uu i flere dagar visat ända till 5 värmegrader, men så snart skuggan fallit på, har han hastigt sjunkit till fryspunkten. Om nätterna är det 6 grader kallt. Slädföret är förbi och jorden | bar. På Bargsviks hamn rastar man segelskutorna för sommaren, och så fort isen derstädes det tillåter, utgå samtlige seglare med sina slipstenslaster. Sjömännen här i Sandre börja ock förstå, att sommaren är nära; ty äfven de skynda till sina farkoster (ännu något inisade i Flisviken) för att »rigga på».
Apropå sjöfarten kan jag nämna, att vi i dagarne ha sett såväl seglare som ångare passera härförbi, Senast i går passerade en ångare helt nära kusten med kurs på Ryssland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Mars 1886
N:r 26.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *