Medels offentlig, frivillig auktion,

som kommer att förrättas vid Österby i Ekeby fredagen den 13 nästk. November kl. 12 på dagen låta förmyndarne för aflidne bemmansägaren Mårten Jacobssons omyndiga barn derstädes med vederbörligt tillstånd försälja bemälte myndlingars i fädernearftillskiftade 5/32 mantal Österby och 1/8 mantal Qvie.
Vid samma tillfälle låter enkan Kristina Olofsdotter till försäljuing utbjuda sina egande 5/32 mantal Östocky och 1/8 mantal Qvie, allt kronoskatte i Ekeby socken, att at blitvande köpare genast tillträdas, Dessa hemmansdelar, som äro belägna vid allmän väg, äro laga skiftade och hafva särdeles goda och bördiga ägorsamt skog till mer än basbehof. Det förstvämda välbebygdt. Egendomarne, som äro i sambruk, utbjudas dels i mindre lotter dels ock isin belhet, med förbehållen pröfningsrätt å skeende anbud. Af köpeskillingen kan ett i hemmansdelarne intecknadt lån å 4,000 kionor få öfvertagas; det öfriga erlägges i terminer, hvilka, liksom öfriga vilkor, uppgifvas vid auktionen.
Hörsne den 27 Oktober 1885.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Oktober 1885
N:r 87.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *