Ur dagens post. Kriget.

Inför den fruktade 18 februari.
Engelska motåtgärder.

Holländska resande berätta efter egna iakttagelser, att i engelska marinkretsar allehanda rykten gå om att amiralitetet vidtager stora förberedelser för att möta undervattenskriget, som skall börja den 18 februari.
Det heter, att utanför hvar och en af hamnarna vid Middlesbrough, Hull, Yarmouth, Liverdool och Themsenmynningen skall placeras en division torpedbåtsförstörare till ständig kryssaretänst. För Irländska sjön och Kanalen äro två divisioner afsedda, och utefter holländska kusten skall säkerhetstjänsten utföras af en kryssareeskader.
Öfver 100 torpedbåtar och jagare äro bestämda tilldenna ständiga vakttjänst.

Ytterligare 21 engelska och franska ångare borta?
Daily News offentliggör en andra lista på 21 engelska och franska handelsfartyg på tillsammans 145,000 ton, om hvilka man saknar hvarje underrättelse.

Hvar gömma sig de tyska undervattensbåtarna?
150 engelska fartyg ute på spaning.
För närvarande äro 150 engelska fartyg sysselsatta att efter Stela engelska kusten leta efter de tyska undervattensbåtarnas gömställen.

Amerika och flaggan.
Amerikanska pressen protesterar lifligt mot missbruk af Amerikas flagga. Washington Post hänvisar till att amerikanska handelsfirmor numera äro varnade, ty ifall Forenta staterna tilläte engelsmännen att bruka amerikansk flagg, skulle de tyska krigsskeppen i hvarje fall anse stjärnbaneret som en falsk täckning sf engelska fartyg, och sedan vore detta banér ej mer något skydd för amerikanska skepp. Dessa kunde sänkas, utan att Förenta staterna ägde rätt att göra Tyskland några förebråelser.
Detta skulle vara liktydigt med den amerikanska handelns undergång.
England bemödar sig i Rom att förmå de neutrala till gemensam aktion mot Tyskland. Daily News erfar från Newyork, att det officiella Amerikas hållning mot Tyskland är obeslutsam och tvekande. Man vill afvakta sakernas utveckling.

Inga privata telegram från England.
Kabelfel orsakar panik ?

Sedan måndag kväll ha de skandinaviska länderna jämte Holland varit så godt som alldeles afstängda från telegrafiska meddelanden från England, under omständigheter, som förefalla synnerligen mysteriösa.
Till Sverige hå emellertid de officiella Reutertelegrammen hela tiden ingått obehindrade, då däremot alla privata telegrafmeddelanden uteblifvit. På torsdagsmiddagen ha dock en del privattelegram börjat ingå; dock äro de allesommans sådana, som afsändts före den 8, då den privata telegramtrafiken afbröts.
Ännu strängare har emellertid Hollands isolering varit.
Aftontidningarna i går ha icke erhållit några Reutermeddelanden, ej heller de franska och ryska kommunikéerna. Äfven Newyork-börstelegrammen ha uteblifvit. Telegram till England emottagas ock befordras obehindradt, ehuru man ej fått någon bekräftelse på att de framkommit.
Från Rotterdam meddelas, att det är fastslaget, att inga tekniska störningar orsakat albrottet i telegrafförbindelsen. Det Ax tydligt, att de engelska myndigheterna innehålla alla telegram.
Sedan detta telegraferades har emellertid äfven Holland fatt Reur tertelegrammen, men däremot inga privata telegrammeddelanden.
Följande onsdagsmeddelande från Rotterdam till Berlintidningar törhända innebär en förklaring till den nyaste engelska telegramcensurén:
Med anledning af att kabeltellegrammen från England till Holland uteblifvit, meddelar Nieuwe Rotterdammsche Courant, att på den löpsedel från Times, som tidningen erhöll i går afton, stod tryckt med feta bokstäfver följande rubriK: »Engelskt fartyg gått forloradt med man och allt. Man förmodar, att en undervattensbåt varig framme». I det samtidigt anländande tidningsnumret af Times kunde man däremot icke finna ett ord om denna händelse.
I Berlin förmodas det, att censuren härvidlag ingripit. Det är ännu obekant, om det är fråga om ett handels- eller örlogsfartyg.
Någon som helst underrättelse om föregifna eller verkliga orsaker till afbrottet föreligga icke.
Den danska National-Tidenda har emellertid intervjuat en af direktörerna i Det Store Nordiska och därvid fått veta, att det antagligen vore fråga am ett vanligt kabelfel och icke om en med våld färetagen skada på kabeln. Man hoppades, att skadan skulle vara afhjälpt på några få dagar. Den på grund af kriget ökade trafiken ginge nu på en reservkabel mellan England och Danmark.

Skall Przemysl undsättas?
Tidningen Golos Moskvi berättar, att en österrikisk här på en half miljon man, förenad med tyska trupper, marscherar mot Przernysl för att undsätta staden. Samma tidning omtalar äfven, att de senaste dagarna mycket stora luftskepp, sannolikt Zeppelinare, kryssat öfver Finland och ryska Östersjöprovinserna. Den omständigheten att de icke kastat ned bomber tyder på att de företaga betydelsefulla rekognosceringar.

Egyptens nye sultan.
Till Tageblatt telegraferas från Konstantinopel, att enligt uppgift från Beyruth skulle den nye s. k, sultan Huneien Kiamil af Egypten ha dragit sig tillbaka från Kairo till Alexandria, dit äfven de ryska och franska ministrarna i Egypten begifvit sig.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *