Visby stifts missionssällskap

hade i går i domkyrkans sakristia sin tjugonde allmänna årssammankomst, besökt af nio prester och lika många lekmän. Förhandlingarne leddes af doktor Lemke.
Doktor Lemke höll ett kort föredrag »Några betraktelser öfver den kristna missionen, huru den är ett verk af Herren, hvilket ständigt växer». Talaren uppdrog en historik af missionens utveckling och framsteg under tidernas lopp. Missionen hade på senaste tiden ingått i ett nytt skede, hvilket förvisso komme att öfverträffa allt, som förut blifvit gjordt. Man befunne sig nu i början af denna löftesrika period, under hvilken den kristna läran predikades för snart sagdt alla jordens folk. Missionens utomordentliga framsteg under de senaste årtiondena påvisades; särskildt framhöllos de vackra resultat, som vunnits på Madagaskar och i Indien.
Ansvarsfrihet för-räkenskapsåren 1883 —1884 och 1884—1885 beviljades styrelsen. Inkomsterna urder sistl. året, hvilka utgjort kr. 272: 45, öfverstego utgifterna med sex kronor.
Till ledamöter i styrelsen återvaldes doktor Lemke, kontraktsprosten Ötverberg, som utsågs till sekreterare, kyrkoherden Budin och skollärare Enderberg i Endre samt nyvaldes rektor Sprinchorn och länsbokhållare Melin, som vardt skattmästare, efter bankdirektör Kolmodin och handlande Kolmodin, hvilka undanbådo sig återval. Läroverksadjankt Westöö och handlande Kolmodin utsågos till granskare.
Slutligen beslöt sällskapet, att en redogörelse för den ekonomiska ställningen under sistl. år skulle tryckas.
Före sammanträdets början förrättades i domkyrkan missionsgudstjenst, hvarvid kyrkoherden J. F. Enequist och komminister Söderberg tjenstgjorde vid altaret samt kyrkoherden G. E. Alfvegren höll den sedvanliga missionspredikan med text hämtad ur Apostlagerningar 16 kapitlet 9 och 10 verserna: »Och en syn syntes Paulus om natten. En macedonisk man stod och bad honom sägande: Far in i Macedonien och hjelp oss. Och strax ban hade sett synen, tänkte vi till att fara in i Macedonien och voro vissa deruppå, att Herren hade kallat oss till att predika evangelium för dem>. På grund af denna text tog predikanten till ämne för sina betraktelser »Ett nödrop från hednaverlden: Kom hit öfver och hjelp oss».

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Juli 1885
N:r 57.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *