De 100 götaartilleristerna

under befäl af kapten Bratt samt löjtnanterna Bruno och Theoander lemnade igår Gotland.
Ångfartyget »Visby», som hitkom från Kalmar vid 2-tiden igår morgse, afgick en halftimme derefter till Slite, der fartyget mellan kl. 9 och 10 f. m. tog ombord den vid Enholmen förlagda artilleriafdelningen med dess packning. Klockan half 12 på middagen lade »Visby» till vid Fårösunds brygga, mottog der den andra artilleristafdelningen, ångade åter ut till sjös samt hitkom till Visby vid Ytiden på e. n.
Artilleristerna, ungt och raskt folk med god hållning, spredo sig snart i staden, som helt hastigt fick ett krigiskt utseende. Vid hamnen rådde mellan klockan 7—8 det rörligaste lif. Flere hundratals civila personer hade infunnit sig för att få se den lifliga taflan. Vid half 8-tiden ljödo några trumpetstötar kallande artilleristerna till uppställning, hvarefter de marsche rade ombord. Ångaren hade knapt lagt ut från kajen, förrän artilleriafdelningens befälhafvare kapten Bratt böjde ett »Lefve Gotland», som af hans trupp beledsagades med kraftiga hurrarop.
— Med fartyget följde äfven tolf korpraler och. v. korpraler vid nationalbeväringen, hvilka skola genomgå den 100 dagars korpralskolan vid Karlsborg, vid hvilken sergeanterna O. Nordström, Fårö, och O. Segerdal, Tingstäde, äro kommenderade som kompanibsfäl och biträdande lärare.
Uderlöjtnant Axel Boliv afreste till den 11 månader pågående volontärskolan å Karlsborg. Löjtnant F. Hertsman och sergeant J. Blomgren, Rute, reste äfven för genomgå en utbildningskurs i fältarbeten vid pontonierbataljonon från 13—31 dennes.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 Juli 1885
N:r 55.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *