Klagande prester.

Kyrkoherden i Veskinde har i en till domkapitlet stäld skrifvelse beklagat sig öfver att militärbefälhafvaren vägrat hans dräng permission från årets vapenöfningar. Skrifvelsen har öfversändts till k. m:ts befallningshafvande, som förklarat sig ej äga att med ärendet taga någon befattning.
— Kyrkoherden i Garda har anhållit, att domkapitlet ville förorda och öfversända till k. m:t en hans besvärsskrifvelse rörande af militärbefälhafvaren-vägrad permission från årets vapgnöfningar för en af hans drängar. Domkapitlet har förklarat ärendet föranleda till ingen åtgärd.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Juni 1885
N:r 49.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *